2022 - część I (1-100)

Poz. Data zawarcia Przedmiot Treść [PDF]
28 01.02.2022    treść
27 01.02.2022    treść
26 31.01.2022    treść
25 31.01.2022    treść
24 31.01.2022    treść
23 21.01.2022    treść
22 21.01.2022    treść
21 21.01.2022    treść
20 21.01.2022    treść
19 21.01.2022    treść
18 21.01.2022    treść
17 21.01.2022    treść
16 19.01.2022    treść
15 14.01.2022    treść
14 11.01.2022    treść
13 20.01.2022    treść
12 18.01.2022    treść
11 18.01.2022    treść
10 20.01.2022 Opracowanie dokumentacji projektowej przebudowy i modernizacji budynku Urzędu Gminy Izabelin oraz budowy dwóch budynków użyteczności publicznej wraz z zagospodarowaniem terenów, infrastrukturą techniczną i komunikacyjną umożliwiających funkcjonowanie obiektów i terenów zgodnie z ich przeznaczeniem oraz rozbiórki obiektów i zagospodarowania istniejącego” -zadanie WRUM.5.4   treść
9 05.01.2022 Dotacja celowa dla stowarzyszenia Towarzystwo Pomocy im. Św. Brata Alberta - Koło Warszawa-Praga na wsparcie realizacji zadania publicznego z zakresu wspierania rodziny i systemu pieczy zastępczej poprzez prowadzenie placówki wsparcia dziennego w formie opiekuńczej pn. Ognisko Dziecięco-Młodzieżowe  treść
8 05.01.2022 Dotacja celowa dla organizacji pozarządowej pn. Stowarzyszenie Dla Nas na realizację zadania publicznego z zakresu ochrony i promocji zdrowia, poprzez organizację i prowadzenie ryneczku ze zdrową żywnością  treść
7 07.01.2022 Dofinansowanie do świadczeń medycznych obejmujących porady i badania specjalistyczne lekarza ginekologa  treść
6 14.01.2022 Usługi doradcze dotyczące przygotowania przedsięwzięcia PPP do projektu polegającego na rewitalizacji przestrzeni publicznych w centrum Gminy Izabelin  treść
5 13.01.2022 Środki na Fundusz Wsparcia Policji z przeznaczeniem na umowę dla pracownika biurowego w posterunku w Izabelinie   treść
 04.01.2022  Wynajem pomieszczeń na potrzeby Gminnego Magazynu Przeciwpowodziowego na terenie T.O.N.O. w Laskach    treść 
 03.01.2022  Szkolenia w ramach Forum Sekretarzy    treść 
 03.01.2022  Szkolenia w ramach Forum Skarbników   treść 
1 03.01.2022  bieżące doradztwo podatkowe dotyczące działalności gminy  treść