2022 - część I (1-100)

Poz. Data zawarcia Przedmiot Treść [PDF]
28 01.02.2022 Szkolenie pracowników Wydziału Finansowego w zakresie podatku VAT  treść
27 01.02.2022 Projekt zagospodarowania działki w Hornówku przed INCO. Zgodnie z zadaniem uchwalonym przez Zebranie Wiejskie, ze środków z funduszu sołeckiego - służących poprawie komfortu i estetyki wsi   treść
26 31.01.2022 Nauka tańca dla mieszkańców wsi Izabelin C w ramach zadania sołeckiego "Wspieranie aktywności kulturalnej, sportowej i rekreacyjnej" zgodnie z ustaleniami na zebraniu wiejskim  treść
25 31.01.2022 Elastyczny fitness - zdrowy kręgosłup- Kacper Błaszczyk fit Warszawa- Cykliczne spotkania mieszkańców, zajęcia sportowe i rekreacyjne zgodnie z wnioskiem mieszkańców z zebrania wiejskiego.  treść
24 31.01.2022 Yoga - Magdalena Kaźmierczk -Cykliczne spotkania mieszkańców, zajęcia sportowe i rekreacyjne dla mieszkańców sołectwa zgodnie z wnioskiem z zebrania wiejskiego   treść
23 21.01.2022 Administrowanie cmentarzem komunalnym w gminie   treść
22 21.01.2022 Utrzymanie urządzeń i zieleni na gminnych placach zabaw i siłowniach plenerowych   treść
21 21.01.2022 Odbiór odpadów komunalnych z cmentarza komunalnego w gminie   treść
20 21.01.2022 Demontaż świątecznych ozdób latarniowych na terenie gminy   treść
19 21.01.2022 Wymiana uszkodzonej w kolizji latarni aluminiowej led na ul. 3 Maja w Izabelinie C przy ul. Kopernika   treść
18 21.01.2022 Konserwacja oświetlenia ulicznego na terenie gminy   treść
17 21.01.2022 Najem i serwis toalety do obsługi cmentarza komunalnego w gminie  treść
16 19.01.2022 Realizacja przez VENA Sp. z o.o. wsparcia psychologicznego dla mieszkańców gminy - wykonawca wybrany w drodze konkursu  treść
15 14.01.2022 Realizacja przez PRO-INTEGRA Aleksandra Banasiewicz - Tenerowicz wsparcia psychologicznego dla mieszkańców gminy - wykonawca wybrany w drodze konkursu   treść
14 11.01.2022 Realizacja przez YGC Marcin Kulpiński wsparcia psychologicznego dla mieszkańców gminy - wykonawca wybrany w drodze konkursu  treść
13 20.01.2022 Opracowanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej budowy drogi gminnej ul. Kołłątaja w Izabelinie B  treść
12 18.01.2022 Dotacja celowa dla CKI na realizację programu rozwoju sportu  treść
11 18.01.2022 Dotacja celowa dla CKI na realizację programu rozwoju kultury  treść
10 20.01.2022 Opracowanie dokumentacji projektowej przebudowy i modernizacji budynku Urzędu Gminy Izabelin oraz budowy dwóch budynków użyteczności publicznej wraz z zagospodarowaniem terenów, infrastrukturą techniczną i komunikacyjną umożliwiających funkcjonowanie obiektów i terenów zgodnie z ich przeznaczeniem oraz rozbiórki obiektów i zagospodarowania istniejącego  treść
9 05.01.2022 Dotacja celowa dla stowarzyszenia Towarzystwo Pomocy im. Św. Brata Alberta - Koło Warszawa-Praga na wsparcie realizacji zadania publicznego z zakresu wspierania rodziny i systemu pieczy zastępczej poprzez prowadzenie placówki wsparcia dziennego w formie opiekuńczej pn. Ognisko Dziecięco-Młodzieżowe  treść
8 05.01.2022 Dotacja celowa dla organizacji pozarządowej pn. Stowarzyszenie Dla Nas na realizację zadania publicznego z zakresu ochrony i promocji zdrowia, poprzez organizację i prowadzenie ryneczku ze zdrową żywnością  treść
7 07.01.2022 Dofinansowanie do świadczeń medycznych obejmujących porady i badania specjalistyczne lekarza ginekologa  treść
6 14.01.2022 Usługi doradcze dotyczące przygotowania przedsięwzięcia PPP do projektu polegającego na rewitalizacji przestrzeni publicznych w centrum Gminy Izabelin  treść
5 13.01.2022 Środki na Fundusz Wsparcia Policji z przeznaczeniem na umowę dla pracownika biurowego w posterunku w Izabelinie   treść
 04.01.2022  Wynajem pomieszczeń na potrzeby Gminnego Magazynu Przeciwpowodziowego na terenie T.O.N.O. w Laskach    treść 
 03.01.2022  Szkolenia w ramach Forum Sekretarzy    treść 
 03.01.2022  Szkolenia w ramach Forum Skarbników   treść 
1 03.01.2022  bieżące doradztwo podatkowe dotyczące działalności gminy  treść