2022 - I część

 

Nr Z dnia Tytuł (w sprawie) Treść (pdf) Treść (wersja tekstowa) Wyniki głosowania
 LI/395/22  25 stycznia 2022r. zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Izabelin na lata 2022-2039  treść treść  głosowanie
 LI/396/22 25 stycznia 2022r. uchwały budżetowej na rok 2022 Gminy Izabelin treść treść  głosowanie
 LI/397/22 25 stycznia 2022r. uchwały zmieniającej Uchwałę nr XXVII/221/20 Rady Gminy Izabelin z dnia 18 sierpnia 2020 r. w sprawie przyjęcia Programu Osłonowego Gminy Izabelin pn. „Program Usług Teleopiekuńczych dla Mieszkańców Gminy Izabelin w wieku 60+” treść treść głosowanie
 LI/398/22 25 stycznia 2022r. przystąpienia Gminy Izabelin do realizacji  Programu Ministerstwa Rodziny i Polityki Społecznej” Opieka wytchnieniowa” – edycja 2022 oraz zasad realizacji przedmiotowego Programu w Gminie Izabelin treść treść głosowanie
 LI/399/22 25 stycznia 2022r. przyjęcia Programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie Gminy Izabelin na 2022 rok treść

treść

zał.

głosowanie
 LI/400/22 25 stycznia 2022r. rozpatrzenia skargi treść treść głosowanie
 LI/401/22 25 stycznia 2022r. przyjęcia przez Gminę Izabelin do realizacji w 2022 roku zadania z zakresu administracji rządowej polegającego na utrzymaniu grobów i cmentarzy wojennych na terenie gminy Izabelin treść treść  głosowanie
 LI/402/22 25 stycznia 2022r. wyrażenia zgody na zawarcie porozumienia z Miastem Stołecznym Warszawą określającego zasady wspólnego wykonywania zadań w zakresie lokalnego transportu zbiorowego łączącego obszar Gminy Izabelin i Miasta Stołecznego Warszawy treść treść głosowanie
 LI/403/22 25 stycznia 2022r. ustalenia wysokości ekwiwalentu pieniężnego dla członków ochotniczych straży pożarnych z terenu Gminy Izabelin uczestniczących w działaniach ratowniczych, akcjach ratowniczych, szkoleniach lub ćwiczeniach treść treść głosowanie
LII/404/22 22 lutego 2022r. zmiany Uchwały Nr XVI/125/19 Rady Gminy Izabelin z dnia 6 listopada 2019 r. w sprawie zarządzenia poboru podatków w drodze inkasa, określenia inkasentów i wysokości wynagrodzenia za inkaso  treść   treść głosowanie
LII/405/22  22 lutego 2022r.  przyjęcia sprawozdania Dyrektora Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Izabelinie z wykonania zadań w roku 2021 treść

treść

zał.1

zał.2

zał.3

  głosowanie
LII/406/22  22 lutego 2022r.  wyboru metody ustalenia opłaty oraz ustalenia stawek opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi na terenie Gminy Izabelin wraz
z terminem, częstotliwością i trybem ich uiszczania
treść   treść   głosowanie
LII/407/22  22 lutego 2022r.  pokrycia części kosztów gospodarowania odpadami komunalnymi z dochodów własnych niepochodzących z pobranej opłaty
za gospodarowanie odpadami komunalnymi
treść treść głosowanie
LII/408/22  22 lutego 2022r.  określenia zasad udzielania dotacji celowych z budżetu Gminy Izabelin na dofinansowanie kosztów inwestycji służącej ochronie powietrza, polegającej na trwałej  zmianie ogrzewania na proekologiczne treść   treść głosowanie
LII/409/22  22 lutego 2022r. uchwalenia Gminnego Programu Profilaktyki
i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Przeciwdziałania Narkomanii
i Przemocy w Rodzinie  na lata 2022-2024 
treść treść głosowanie
LII/410/22  22 lutego 2022r.  przyjęcia programu edukacji zdrowotnej i promocji zdrowia pn. „Świadome rodzicielstwo - program edukacyjny dla przyszłych rodziców”   treść treść   głosowanie
LII/411/22 22 lutego 2022r. wyrażenia zgody na nabycie w drodze umowy darowizny nieruchomości, stanowiącej działkę ew. nr 706/5, położonej w obrębie Truskaw, gmina Izabelin treść treść głosowanie
LII/412/22 22 lutego 2022r. rozpatrzenia ponaglenia treść treść głosowanie
LII/413/22 22 lutego 2022r. przyjęcia protokołu kontroli Komisji Rewizyjnej treść treść głosowanie
LII/414/22 22 lutego 2022r. przyjęcia ramowego planu pracy Rady Gminy Izabelin
w 2022 roku
treść treść głosowanie
LII/415/22 22 lutego 2022r. przyjęcia planów pracy komisji stałych Rady Gminy Izabelin na 2022 rok treść treść głosowanie
LIII/416/22 22 marca 2022r. zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Izabelin na lata 2022-2039   treść  treść głosowanie
LIII/417/22 22 marca 2022r. zmiany uchwały budżetowej na rok 2022 Gminy Izabelin  treść treść  głosowanie
LIII/418/22 22 marca 2022r. wyrażenia zgody na zawarcie porozumienia z Powiatem Warszawskim Zachodnim w zakresie utrzymania zieleni przydrożnej na dwóch obiektach drogowych  w pasie drogi powiatowej nr 4130W (ul. 3 Maja) treść treść głosowanie
LIII/419/22 22 marca 2022r. zmiany uchwały Rady Gminy Izabelin nr  XXXVIII/294/21
z dnia 12 lutego 2021 w sprawie udzielenia pomocy rzeczowej dla Województwa Mazowieckiego 
treść treść głosowanie
LIII/420/22 22 marca 2022r.  zmieniającej Uchwałę Nr LII/408/22 Rady Gminy Izabelin z dnia 22 lutego 2022 r. w sprawie określenia zasad udzielania dotacji celowych z budżetu Gminy Izabelin na dofinansowanie kosztów inwestycji służącej ochronie powietrza, polegającej
na trwałej  zmianie ogrzewania na proekologiczne
treść treść głosowanie
LIII/421/22 22 marca 2022r.  wyrażenia zgody na nabycie w drodze darowizny nieruchomości  stanowiącej działkę ew. nr 333/1 położoną w obrębie Laski, gmina Izabelin treść treść głosowanie
LIII/422/22 22 marca 2022r. sprawie informacji o naruszeniu dyscypliny finansów publicznych  treść treść głosowanie
LIII/423/22 22 marca 2022r. zakresu pomocy udzielanej przez Gminę Izabelin obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa treść treść głosowanie
LIV/424/22 8 kwietnia 2022r. zmiany uchwały budżetowej na rok 2022 Gminy Izabelin treść   głosowanie
LIV/425/22 8 kwietnia 2022r. upoważnienia Dyrektora Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Izabelinie do załatwiania indywidualnych spraw z zakresu administracji publicznej w zakresie przyznawania świadczenia pieniężnego przysługującego z tytułu zapewnienia zakwaterowania i wyżywienia obywatelom Ukrainy treść   głosowanie
LV/426/22 26 kwietnia 2022r. udzielenia wotum zaufania Wójtowi Gminy Izabelin treść   głosowanie
LV/427/22 26 kwietnia 2022r. zatwierdzenia sprawozdania finansowego wraz
ze sprawozdaniem z wykonania budżetu za 2021 r
treść   głosowanie
LV/428/22 26 kwietnia 2022r. udzielenia Wójtowi Gminy Izabelin absolutorium z tytułu wykonania budżetu gminy za 2021r. treść   głosowanie
LV/429/22 26 kwietnia 2022r. zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Izabelin na lata 2022-2039 treść   głosowanie
LV/430/22 26 kwietnia 2022r. zmiany uchwały budżetowej na rok 2022 Gminy Izabelin treść   głosowanie
LV/431/22 26 kwietnia 2022r.

zmiany uchwały nr LIII/423/22 Rady Gminy Izabelin z dnia 22 marca 2022 r. w sprawie zakresu pomocy udzielanej przez Gminę Izabelin obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa

treść   głosowanie
LV/432/22 26 kwietnia 2022r. wyrażenia zgody na zawarcie porozumienia z Generalną Dyrekcją Dróg Krajowych i Autostrad w sprawie przejęcia dróg gminnych realizowanych w ramach budowy drogi ekspresowej S7 treść   głosowanie
LV/433/22 26 kwietnia 2022r. udzielenia pomocy rzeczowej Powiatowi Warszawskiemu Zachodniemu treść   głosowanie
LV/434/22 26 kwietnia 2022r.

przyjęcia oceny zasobów pomocy społecznej w oparciu
o analizę lokalnej sytuacji społecznej i demograficznej gminy Izabelin

treść   głosowanie
LV/435/22 26 kwietnia 2022r.

zmiany uchwały Nr XXXIV/274/20 Rady Gminy Izabelin
z dnia 15 grudnia 2020 r. w sprawie zarządzenia poboru opłaty skarbowej w drodze inkasa

treść   głosowanie
LVI/436/22 24 maja 2022r. zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Izabelin na lata 2022-2039  treść   głosowanie
LVI/437/22 24 maja 2022r. zmiany uchwały budżetowej na rok 2022 gminy Izabelin  treść   głosowanie
LVI/438/22 24 maja 2022r. udzielenia Miastu Stołecznemu Warszawie pomocy finansowej  treść   głosowanie
LVI/439/22 24 maja 2022r. uchwalenia zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego terenu wsi Hornówek, Gmina Izabelin – część B  treść   głosowanie
LVI/440/22 24 maja 2022r. uchwalenia zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego wsi Hornówek, część D  treść   głosowanie
LVI/441/22 24 maja 2022r. zatwierdzenia sprawozdania finansowego Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej w Izabelinie za 2021 rok  treść   głosowanie
LVI/442/22 24 maja 2022r. zatwierdzenia Regulaminu Rady Społecznej Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej w Izabelinie  treść   głosowanie
LVI/443/22 24 maja 2022r. zmiany statutu Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej w Izabelinie  treść   głosowanie
LVI/444/22 24 maja 2022r. wyrażenia zgody na nabycie w drodze umowy sprzedaży nieruchomości stanowiących działki ew. nr 460/2, 460/3 i 458/2 położone w obrębie Laski  treść   głosowanie
LVI/445/22 24 maja 2022r. wyrażenia zgody na nabycie w drodze umowy sprzedaży nieruchomości stanowiącej działkę ew. nr 446 położoną w obrębie Hornówek treść   głosowanie
LVI/446/22 24 maja 2022r. zmiany uchwały Nr II/5/18 Rady Gminy Izabelin z dnia 5 grudnia 2018 r. w sprawie ustalenia składu osobowego Komisji Rewizyjnej Rady Gminy Izabelin i wyboru jej przewodniczącego treść   głosowanie
LVI/447/22 24 maja 2022r. rozpatrzenia petycji treść   głosowanie
LVI/448/22 24 maja 2022r. rozpatrzenia skargi treść   głosowanie
LVII/449/22 21 czerwca 2022r. zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Izabelin na lata 2022-2039  treść   głosowanie
LVII/450/22 21 czerwca 2022r.  uchwały budżetowej na rok 2022 Gminy Izabelin treść   głosowanie
LVII/451/22 21 czerwca 2022r.  emisji obligacji Gminy Izabelin treść   głosowanie
LVII/452/22 21 czerwca 2022r.  Uchwały Nr LIII/423/22 Rady Gminy Izabelin z dnia 22 marca 2022 r. w sprawie zakresu pomocy udzielanej przez Gminę Izabelin obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa treść   głosowanie
LVII/453/22 21 czerwca 2022r.  ustalenia średniej ceny jednostki paliwa w gminie Izabelin na rok szkolny 2022/2023 treść   głosowanie
LVII/454/22 21 czerwca 2022r.  pomocy finansowej w formie dotacji celowej dla Powiatu Warszawskiego Zachodniego treść   głosowanie
LVII/455/22 21 czerwca 2022r.  rozpatrzenia skargi treść   głosowanie
LVII/456/22 21 czerwca 2022r. uchwalenia Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy Izabelin

 

treść i załączniki

  głosowanie
LVIII/457/22 26 lipca 2022r.  zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Izabelin na lata 2022-2039 treść   głosowanie
LVIII/458/22 26 lipca 2022r. zmiany uchwały budżetowej na rok 2022 Gminy Izabelin  treść   głosowanie
LVIII/459/22 26 lipca 2022r.  określenia zakresu i formy informacji o przebiegu wykonania budżetu Gminy Izabelin i informacji o kształtowaniu się wieloletniej prognozy finansowej oraz informacji o przebiegu wykonania planu finansowego samorządowych instytucji kultury i samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej za pierwsze półrocze roku budżetowego treść   głosowanie
LVIII/460/22 26 lipca 2022r.  udzielenia pomocy rzeczowej Powiatowi Warszawskiemu Zachodniemu treść   głosowanie
LVIII/461/22 26 lipca 2022r.  wyrażenia zgody Gminie Izabelin na nabycie w drodze umowy sprzedaży nieruchomości stanowiącej działki ew. nr 1755, 1754/6, 1679/13 położone w obrębie Laski gmina Izabelin treść   głosowanie
LIX/462/22 8 sierpnia 2022r. zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Izabelin na lata 2022-2039 treść   głosowanie
LIX/463/22 8 sierpnia 2022r. zmiany uchwały budżetowej na rok 2022 Gminy Izabelin  treść   głosowanie
LX/464/22 30 sierpnia 2022r.  zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Izabelin na lata 2022-2039 treść    głosowanie
LX/465/22 30 sierpnia 2022r.  zmiany uchwały budżetowej na rok 2022 Gminy Izabelin treść    głosowanie
LX/466/22 30 sierpnia 2022r.  wyrażenia zgody na sprzedaż w trybie przetargu nieograniczonego nieruchomości stanowiących działki ewidencyjne nr 80 , 75/3 i 76, położone w obrębie Izabelin, gmina Izabelin treść    głosowanie
LX/467/22 30 sierpnia 2022r.  zmiany uchwały nr XXXVIII/296/21 z dnia 16 lutego 2021 w sprawie współdziałania Gminy Izabelin z innymi jednostkami samorządu terytorialnego w realizacji zadania publicznego z zakresu infrastruktury drogowej treść    głosowanie