Biuro Rady Gminy i Sołectw

 
Agnieszka Kostarz
tel. 22 722 89 67
e-mail: a.kostarz@izabelin.pl 

Dorota Łuczak
tel. 22 722 89 67
e-mail: d.luczak@izabelin.pl 

Michał Filochowski
tel. 22 722 89 79
e-mail: m.filochowski@izabelin.pl 

 

Do zadań Biura Rady Gminy i Sołectw należy w szczególności:

 • organizowanie pracy Biura w celu zapewnienia prawidłowego i terminowego wykonywania zadań;
 • koordynowanie wniosków wpływających do RAdy Gminy, obsługa kancelaryjno - biurowa, przygotowywanie projektów pism w sprawach należących do właściwości Biura;
 • opracowywanie projektu budżetu i sprawozdań z jego realizacji w zakresie działania Rady Gminy oraz funduszu sołeckiego, nadzorowanie realizacji planu rzeczowo - finansowego Urzędu w części dotyczącej Rady Gminy oraz funduszu sołeckiego, wnioskowanie o dokonanie zmian w budżecie;
 • współpraca z Radnymi i Sołtysami;
 • koordynowanie dyżurów radnych Gminy Izabelin oraz radnych Powiatu Warszawskiego Zachodniego;
 • organiozwanie szkoleń radnych oraz sołtysów, prowadzenie spraw związanych ze szkoleniami radnych i sołtysów oraz uczestniczeniem w konferencjach i spotkaniach;
 • obsługa posiedzeń Komisji i sesji Rady Gminy;
 • przesyłanie uchwał rady Gminy organom nadzoru: Wydział prawny Wojewody Mazowieckiego, Regionalna Izba Obrachunkowa oraz do publikacji w Dzienniku Urzędowym Województwa Mazowieckiego;
 • prowadzenie rejestru interpelacji oraz sprawowanie nadzoru nad ich terminowym załatwianiem;
 • prowadzenie spraw związanych z oświadczeniami majątkowymi radnych;
 • wykonywanie zadań związanych z wyborami ławników sądowych;