Podział nieruchomości

KARTA INFORMACYJNA NR 2

URZĄD GMINY IZABELIN

05-080 Izabelin C ul. 3 Maja 42

Wydział Gospodarki Przestrzennej

Referat Geodezji i Gospodarki Gruntami  

geodezja@izabelin.pl

tel. (0-22)  722 - 89 - 62

fax (0-22)  722 - 80 - 06

 

 

0143/2/2002

aktualizacja 14.02.2018 r.

 

 

Podział nieruchomości

PODSTAWA PRAWNA:
 1. Ustawa z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami (Dz. U. z 2018 r., poz. 121),
 2. Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 7 grudnia 2004 r. w sprawie  sposobu i trybu dokonywania podziałów nieruchomości  (Dz. U. Nr 268, poz.2663)

 

WYMAGANE DOKUMENTY:

Etap I - wniosek o wydanie postanowienia o możliwości podziału nieruchomości – nie dotyczy podziałów dokonywanych w trybie art. 95 ustawy o gospodarce nieruchomościami.

Załączniki:

 • dokumenty stwierdzające tytuł prawny do nieruchomości
 • wypis z katastru nieruchomości
 • kopia mapy katastralnej obejmującej nieruchomość podlegającą podziałowi
 • wstępny projekt podziału opracowany na kopii mapy zasadniczej – egzemplarzy tyle ile stron postępowania

Etap II - wniosek o wydanie decyzji zatwierdzającej podział nieruchomości.

Załączniki:

 • dokumenty stwierdzające tytuł prawny do nieruchomości*
 • wypis z katastru nieruchomości *
 • kopia mapy katastralnej obejmującej nieruchomość podlegającą podziałowi*
 • mapa sytuacyjna z  projektem podziału nieruchomości przyjęta do zasobu przez Starostę Warszawskiego Zachodniego, Ośrodek Dokumentacji Geodezyjnej i Kartograficznej w Ożarowie Maz.– oryginał odbitki.
 • protokół z przyjęcia granic nieruchomości
 • wykaz zmian gruntowych
 • wykaz synchronizacyjny

 

* dotyczy podziałów dokonywanych w trybie art. 95 ustawy o gospodarce nieruchomościami

 

OPŁATY:  brak

MIEJSCE ZŁOŻENIA I ODBIORU DOKUMENTU:
 • złożenie: Kancelaria Urzędu Gminy Izabelin
 • odbiór: Wydział Gospodarki Przestrzennej, Referat Geodezji i Gospodarki Gruntami – pok. Nr 2 lub przesłanie pocztą na prośbę wnioskodawcy

 

TERMIN ODPOWIEDZI :

Zgodnie z ustawą kodeks postępowania administracyjnego

 

TRYB ODWOŁAWCZY:

Na postanowienie przysługuje stronom zażalenie do Samorządowego Kolegium Odwoławczego za pośrednictwem Wójta Gminy Izabelin, w terminie 7 dni od otrzymania.

Od decyzji przysługuje stronom odwołanie do Samorządowego Kolegium Odwoławczego za pośrednictwem Wójta Gminy Izabelin, w terminie 14 dni od otrzymania.

Zażalenie oraz odwołanie składa się w Kancelarii Urzędu Gminy.

 

UWAGI:

 1. Wniosek o wszczęcie postępowania podziałowego podpisują wszyscy właściciele (użytkownicy wieczyści) nieruchomości.
 2. Mapę z projektowanym podziałem wykonuje geodeta uprawniony na koszt zainteresowanych.

 

 

 Wydział Gospodarki Przestrzennej

Referat Geodezji i Gospodarki Gruntami

Przyjmowanie interesantów:

poniedziałki w godz. 9.00 – 18.00

od wtorku do piątku w godz. 8.00 – 16.00

tel. (0-22)  722 - 89 - 62

 

 

 

 

Wszelkie uwagi proszę przekazywać:

 • listownie na adres Urzędu Gminy Izabelin

 

 

NOTATKI:

 

 

Urząd jest czynny:

 

poniedziałek

w godz. 9.00 - 18.00

 

wtorek – piątek

w godz.  8.00 - 16.00

Bank  PKO BP S.A.  (w budynku urzędu)

w godzinach:

 poniedziałek, wtorek, środa  9.00 – 16.00

                czwartek i piątek 11.00 - 18.00

 

nr konta Urzędu: 31-10201026-0000-1102-0023-6034

PKO BP SA

II Oddział Warszawa

Skargi i wnioski prosimy składać w kancelarii w dniach pracy urzędu.