Kwalifikacja wojskowa

KARTA INFORMACYJNA NR 46

 

URZĄD GMINY IZABELIN

05-080 Izabelin ul. 3 Maja 42

Stanowisko ds. Zarządzania Kryzysowego i Obrony Cywilnej

p.rzeznicki@izabelin.pl

tel. (22) 722 89 59

fax. (22) 722 80 06

 

0143/46/2013

aktualizacja 15.02.2017r.

Kwalifikacja wojskowa

PODSTAWA PRAWNA:

 

  1. Ustawa z dnia 21 listopada 1967 r. o powszechnym obowiązku obrony Rzeczypospolitej Polskiej (t. jedn. Dz. U. z 2016 r. poz. 1534 t.j.)
  2. Ustawa z dnia 17 czerwca 1966 r. o postępowaniu egzekucyjnym w administracji (t. jedn. Dz. U. z 2016 r. poz. 599 t.j..)
  3. Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Ministra Obrony Narodowej z dnia 26 września 2016 r. w sprawie przeprowadzenia kwalifikacji wojskowej w 2017 r.

WYMAGANE DOKUMENTY:

Mężczyźni, którzy w danym roku kalendarzowym kończą 19 lat życia, są obowiązani stawić się, w określonym terminie i miejscu do kwalifikacji wojskowej.   
Osoby wezwane w celu stawienia się do kwalifikacji wojskowej powinny zabrać ze sobą:

  1. Dowód osobisty lub inny dokument pozwalający na ustalenie tożsamości.
  2. Aktualną fotografię o wymiarach 3 x 4 cm bez nakrycia głowy, w celu wyrobienia książeczki wojskowej.
  3. Dokumentację medyczną w przypadku stwierdzonych przewlekłych chorób i ułomności (jeżeli taką  dysponują) w celu przedstawienia Powiatowej Komisji Lekarskiej (w tym wyniki specjalistycznych badań przeprowadzonych w okresie 12 miesięcy przed dniem stawienia się do kwalifikacji wojskowej).

OPŁATY:  Wolne od opłat. 

MIEJSCE ZŁOŻENIA DOKUMENTÓW I ODBIORU:

Do kwalifikacji wojskowej należy stawić się w wyznaczonym w wezwaniu terminie lub w okresie pracy komisji kwalifikacyjnej  (09.03.2017 r. - 10.03.2013 r.) oraz (30.03.2017 – kobiety) o  godz. 8:00 w:

Niepublicznym Zakładzie Opieki Zdrowotnej "BIOVENA"
ul. Poznańska 127, 05-850 Ożarów Mazowiecki. 

TERMIN ODPOWIEDZI:
Niezwłocznie wydanie  orzeczenia  o zdolności do czynnej służby wojskowej oraz  książeczki wojskowej.

TRYB ODWOŁAWCZY:
Od wydanego orzeczenia przysługuje prawo wniesienia odwołania do Mazowieckiej Wojewódzkiej Komisji Lekarskiej w Warszawie w terminie 14 dni od daty jego otrzymania, za pośrednictwem Powiatowej Komisji Lekarskiej dla Powiatu Warszawskiego Zachodniego z siedzibą w Ożarowie Mazowieckim przy ul. Poznańskiej 129/133.

UWAGI:

Do kwalifikacji wojskowej w 2017 r. wzywa się:

1) mężczyzn urodzonych w 1998 r.

2) mężczyzn urodzonych w latach 1993-1997, którzy nie posiadają określonej kategorii zdolności do czynnej służby wojskowej 

3) osoby urodzone w latach 1996-1997, które zostały uznane przez powiatowe komisje lekarskie za czasowo niezdolne do czynnej służy wojskowej ze względu na stan zdrowia, jeżeli okres niezdolności upływa przed zakończeniem kwalifikacji wojskowej lub okres niezdolności upływa po zakończeniu kwalifikacji wojskowej i osoby te złożyły wniosek o zmianę kategorii zdolności do czynnej służy wojskowej przed zakończeniem kwalifikacji wojskowej.

4) kobiety urodzone w latach 1993-1998, posiadające kwalifikacje przydatne do czynnej służy wojskowej oraz kobiety pobierające naukę w celu uzyskania tych kwalifikacji, które w roku szkolnym 2016/2017 kończą naukę w szkołach lub uczelniach medycznych i weterynaryjnych oraz na kierunkach psychologicznych albo będących studentkami lub absolwentkami tych szkół lub kierunków, o których mowa w § 2 rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 11 marca 2010 r w sprawie wskazania grup kobiet poddawanych obowiązkowi stawienia się do kwalifikacji wojskowej.

5) osoby, które ukończyły 18 lat życia i zgłosiły się ochotniczo do pełnienia służby wojskowej, jeżeli nie posiadają określonej kategorii zdolności do czynnej służby wojskowej.


Nieotrzymanie wezwania nie zwalnia osoby od obowiązku stawienia się w terminie i miejscu wskazanym w obwieszczeniu Wojewody Mazowieckiego z 13 stycznia 2017 r. o przeprowadzeniu kwalifikacji wojskowej w 2017 r.  (obwieszczenie wywieszone jest  do publicznej wiadomości w budynku Urzędu Gminy Izabelin oraz na tablicach ogłoszeń w poszczególnych sołectwach). 

Osoba, która z ważnych przyczyn nie może stawić się do kwalifikacji wojskowej w określonym w wezwaniu terminie i miejscu, powinna zawiadomić o tym wójta  lub burmistrza (prezydenta miasta) właściwego ze względu na miejsce pobytu stałego lub pobytu czasowego trwającego ponad 3 miesiące, najpóźniej w dniu, w którym była obowiązana stawić się do kwalifikacji, wskazując jednocześnie przyczyny uniemożliwiające stawiennictwo w tym terminie. Zostanie wówczas wyznaczony nowy termin stawienia się do kwalifikacji wojskowej (w Gminie Izabelin proszę dzwonić do St. Ds. ZKOIOC pod nr tel. 22 722 89 59 lub 602 672 803).

W razie niestawienia się do kwalifikacji wojskowej bez uzasadnionej przyczyny, wójt lub burmistrz (prezydent miasta) z urzędu albo na wniosek przewodniczącego powiatowej komisji lekarskiej lub wojskowego komendanta uzupełnień nakłada na osobę grzywnę w celu przymuszenia albo zarządza przymusowe doprowadzenie przez Policję do kwalifikacji wojskowej w trybie przepisów o postępowaniu egzekucyjnym w administracji.

Osoby, które z jakichkolwiek powodów nie stawiły się do kwalifikacji wojskowej (jeśli były do tego zobowiązane), a najpóźniej 31 grudnia 2016 r. ukończyły 24 lata , mają obowiązek zgłoszenia się w Wojskowej Komendzie Uzupełnień właściwej ze względu na miejsce pobytu stałego lub pobytu czasowego trwającego ponad 3 miesiące. Obowiązek ten trwa do ukończenia 50 lat.

WKU właściwa dla Gminy Izabelin:
Wojskowa Komenda Uzupełnień 
ul. Sękocińska 8, 02-313 Warszawa.

Piotr Rzeźnicki 

Stanowisko ds. Zarządzania Kryzysowego i Obrony Cywilnej

Przyjmowanie interesantów :

poniedziałek w godz. 900 – 1700

wtorek - piątek - w godz. 800 – 1600

tel. (0-22) 722 - 89 - 59

Wszelkie uwagi proszę przekazywać:

listownie na adres Urzędu Gminy Izabelin

 

Urząd jest czynny:

 

poniedziałek:

w godzinach 9oo – 18oo

wtorek-piątek:

w godzinach   8oo – 16oo

 

Bank PKO BP SA (w budynku urzędu- parter) jest czynny w

godzinach:

poniedziałek, wtorek, środa od. 9.00 do 16.00, czwartek i

piątek od 11.00 do 18.00

nr konta Urzędu: 31 1020 1026 00001102 0023 6034

PKO BP SA

II Oddział Warszawa

Skargi i wnioski prosimy składać w kancelarii w dniach pracy urzędu