Informacje półroczne i sprawozdania roczne z wykonania budżetu 2016

Okres sprawozdawczy

Nazwa dokumentu

Treść dokumentu

2016 rok

Sprawozdanie z wykonania budżetu Gminy Izabelin za 2015 rok

Opinia Regionalnej Izby Obrachunkowej

 sprawozdanie

opinia

I półrocze 2016 r.

Informacja o przebiegu wykonania budżetu Gminy Izabelin wraz z informacją o kształtowaniu się wieloletniej prognozy finansowej za pierwsze półrocze 2016 r., informacja o przebiegu wykonania planu finansowego gminnych instytucji kultury i SPZOZ w Izabelinie za pierwsze półrocze 2016 r.

Opinia Regionalnej Izby Obrachunkowej

informacja

opinia