Biuletyn Informacji Publicznej Urzędu Gminy Izabelin

Rejestr zarządzeń archiwalnych (2006 - 2010)

16 listopada 2016
Nr ZarządzeniaData wydaniaW sprawieData wejścia w życie
1/2006 07.12.2006 powołania Zastępcy Wójta 07.12.2006
3/2006 14.12.2006 zmiany budżetu oraz zmian w budżecie na 2006 r. 14.12.2006
4/2006 15.12.2006 nagród pieniężnych dla pracowników jednostek organizacyjnych gminy 15.12.2006
5/2006 15.12.2006 nagród pieniężnych dla pracowników Urzędu Gminy 15.12.2006
6/2006 28.12.2006 zmiany w budżecie na 2006 r. 28.12.2006
7/2007 05.02.2007 ustalenia układu wykonawczego budżetu Gminy Izabelin na 2007 r. 05.02.2007
8/2007 19.02.2007 określenia zasad poboru opłaty skarbowej i wypłaty wynagrodzenia sołtysa 19.02.2007
9/2007 08.03.2007 zmiany w budżecie na 2007 r. 08.03.2007
10/2007 19.03.2007 sprawozdania z wykonania budżetu Gminy Izabelin za rok 2006 19.03.2007
11/2007 11.03.2007 oceny dokumentacji niearchiwalnej kancelarii tajnej Urzędu Gminy Izabelin oraz dokonania zniszczenia niearchiwalnych nieprzydatnych dokumentów 11.03.2007
12/2007 24.04.2007 nie wykonania prawa pierwokupu 24.04.2007
13/2007 26.04.2007 zmiany w budżecie na 2007 r. 26.04.2007
14/2007 27.04.2007 przeprowadzania ocen kwalifikacyjnych pracowników samorządowych 27.04.2007
15/2007 27.04.2007 wyznaczenia osoby do pełnienia funkcji koordynatora zamówień publicznych w Urzędzie Gminy 27.04.2007
16/2007 22.05.2007 nie wykonania prawa pierwokupu 22.05.2007
17/2007 31.05.2007 powołania komisji konkursowej 31.05.2007
18/2007 02.07.2007 zmian budżetu na 2007 r. 02.07.2007
19/2007 17.07.2007 zmian w budżecie na 2007 r. 17.07.2007
21/2007 23.07.2007 zatwierdzenia regulaminu organizacyjnego Centrum Izabelin – Biura Administracji i Finansów 23.07.2007
22/2007 23.07.2007 zatwierdzenia regulaminu premiowania pracowników Centrum Izabelin – Biura Administracji i Finansów 23.07.2007
23/2007 23.07.2007 ustalenia terminu składania wniosków o pomoc w formie dofinansowania zakupu podręczników oraz zakupu jednolitego stroju dla uczniów 23.07.2007
24/2007 23.07.2007 zatwierdzenia wzoru wniosku o przyznanie świadczenia pomocy materialnej o charakterze socjalnym 23.07.2007
26/2007 03.08.2007 wprowadzenia zmian w Regulaminie Organizacyjnym Urzędu Gminy 03.08.2007
27/2007 03.08.2007 sprawozdania z wykonania budżetu Gminy Izabelin za I półrocze 2007 r. 03.08.2007
28/2007 16.08.2007 zmian w budżecie na 2007 r. 16.08.2007
30/2007 18.09.2007 czasowego powierzenia obowiązków przewodniczącego stałej komisji przetargowej 18.09.2007
33/2007 28.09.2007 powołania obwodowych komisji wyborczych 28.09.2007
34/2007 01.10.2007 zmian w budżecie na 2007 r. 01.10.2007
35/2007 01.10.2007 powołania Gminnego Zespołu zarządzania 01.10.2007
37/2007 12.10.2007 zmian budżetu i zmian w budżecie na 2007 r. 12.10.2007
38/2007 24.10.2007 zmian budżetu oraz zmian w budżecie na 2007 r. 24.10.2007
39/2007 06.11.2007 zmian budżetu oraz zmiany w budżecie na 2007 r. 06.11.2007
40/2007 09.11.2007 projektu uchwały budżetowej na rok 2008 09.11.2007
41/2007 19.11.2007 wyznaczenia pełnomocnika ds. ochrony informacji niejawnych w Urzędzie Gminy Izabelin 19.11.2007
42/2007 04.12.2007 zmian budżetu oraz zmian w budżecie na 2007 r. 04.12.2007
43/2007 07.12.2007 nagród pieniężnych dla pracowników Urzędu Gminy 07.12.2007
44/2007 12.12.2007 zmiany budżetu oraz zmiany w budżecie na 2007 r. 12.12.2007
45/2007 04.12.2007 realizacji zaleceń pokontrolnych dot. ochrony przeciwpożarowej 04.12.2007
47/2007 18.12.2007 nagród pieniężnych dla pracowników referatu Spraw Obywatelskich Urzędu Gminy 18.12.2007
48/2007 18.12.2007 nagród pieniężnych dla pracowników jednostek organizacyjnych gminy 18.12.2007
49/2007 28.12.2007 zmiany budżetu oraz zmian w budżecie na 2007 r. 28.12.2007
50/2008 07.01.2008 ustalenia układu wykonawczego budżetu Gminy Izabelin na 2008 r. 07.01.2008
51/2008 11.01.2008 zmiany w budżecie na 2008 r. 11.01.2008
52/2008 16.01.2008 zmiany w budżecie na 2008 r. 16.01.2008
53/2008 15.02.2008 zmiany składu Gminnej Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych 15.02.2008
54/2008 15.02.2008 powołania eksperta do współpracy z komisja przetargową 15.02.2008
55/2008 04.03.2008 ustalenia terminu dokonania uzgodnień, bądź przedsta-wienia opinii do projektu zmiany „Studium uwarunko-wań i kierunków zagospodarowania przestrzennego Gminy Izabelin” 04.03.2008
60/2008 18.03.2008 przyjęcia sprawozdania z wykonania budżetu Gminy Izabelin za 2007 rok 18.03.2008
61/2008 26.03.2008 zmiany w budżecie na 2008 rok 26.03.2008
62/2008 01.04.2008 wyznaczenia administratora systemu bezpieczeństwa teleinformatycznego 01.04.2008
64/2008 11.04.2008 upoważnienia do podpisywania dokumentów w zastępstwie Skarbnika Gminy 11.04.2008
65/2008 26 .05. 2008 wyznaczenia osoby do pełnienia obowiązków głównego księgowego placówek oświatowych 26 05. 2008
70/2008 30.05.2008 powołania Gminnego Zespołu Zarządzania Kryzysowego 30.05.2008
71/2008 30.05.2008 powołania komisji konkursowej 30.05.2008
72/2008 25.06.2008 nie wykonania prawa pierwokupu 25.06.2008
74/2008 30.06.2008 powołania Pełnomocnika do spraw zarządzania jakością wg norm ISO 30.06.2008
75/2008 08.07.2008 ustalenia prognozy kwoty długu i spłat na rok 2008 i lata następne 08.07.2008
76/2008 11.07.2008 ustalenia prognozy kwoty długu i spłat na rok 2008 i lata następne 11.07.2008
78/2008 06.08.2008 przyjęcia informacji o przebiegu wykonania budżetu Gminy Izabelin za pierwsze półrocze 2008 roku. 06.08.2008
80/2008 06.08.2008 zmian w budżecie na 2008 rok 06.08.2008
81/2008 27.08.2008 zmian w budżecie na 2008 rok 27.08.2008
82/2008 01.09.2008 ustalenia terminu składania wniosków o pomoc w formie dofinansowania zakupu podręczników 01.09.2008
83/2008 08.09.2008 zatwierdzenia wzoru wniosku o przyznanie świadczenia pomocy materialnej o charakterze socjalnym 08.09.2008
85/2008 18.09.2008 zmian w budżecie na 2008 r. 18.09.2008
86/2008 18.09.2008 przeprowadzenia okresowej inwentaryzacji sprzętu obrony cywilnej 18.09.2008
89/2008 12.11.2008 zmian w budżecie na 2008 r. 12.11.2008
90/2008 12.11.2008 projektu uchwały budżetowej na 2009 rok. 12.11.2008
91/2008 12.11.2008 wprowadzenia instrukcji alarmowania Gminnego zespołu Zarządzania Kryzysowego 12.11.2008
92/2008 12.11.2008 organizacji szkolenia pożarniczego w Ochotniczych Strażach Pożarnych 12.11.2008
93/2008 05.12.2008 zmian w budżecie na 2008 r. 05.12.2008
94/2008 10.12.2008 nagród pieniężnych dla pracowników Urzędu Gminy 10.12.2008
95/2008 16.12.2008 zmiany w Regulaminie Pracy w Urzędzie Gminy Izabelin 16.12.2008
96/2008 19.12.2008 zmian w budżecie na 2008 r. 19.12.2008
97/2008 22.12.2008 i Truskaw – Helenówek, Etap I” 22.12.2008
99/2008 23.12.2008 część E” 23.12.2008
100/2008 29.12.2008 powołania Dyrektora Gminnej Biblioteki Publicznej w Izabelinie 29.12.2008
101/2009 02.01.2009 układu wykonawczego budżetu na 2009 rok 02.01.2009
103/2009 08.01.2009 zmian w budżecie na 2009 rok 08.01.2009
105/2009 12.01.2009 wyznaczenia terminu i sposobu przekazania przez Biuro Obsługi Finansowej zadań do Centrum Kultury Izabelin 12.01.2009
107/2009 20.01.2009 zmian w regulaminie naboru na wolne stanowiska urzędnicze w Urzędzie Gminy Izabelin 20.01.2009
109/2009 23.02.2009 udzielenia pełnomocnictwa Kierownikowi Ośrodka Pomocy Społecznej w Izabelinie 23.02.2009
110/2009 25.02.2009 zmian w budżecie na 2009 r. 25.02.2009
112/2009 11.03.2009 powołania Komisji ds Ustalenia Wyników Konsultacji Społecznych 11.03.2009
114/2009 12.03.2009 przyjęcia sprawozdania rocznego z wykonania budżetu Gminy Izabelin za 2008 r. 12.03.2009
116/2009 20.04.2009 ustalenia listy osób uprawnionych do pobierania zaliczek 20.04.2009
119/2009 23.04.2009 zmian budżetu w 2009 r. 23.04.2009
120/2009 23.04.2009 regulaminu wynagradzania w Urzędzie Gminy Izabelin 23.04.2009
122/2009 21.05.2009 zmiany w składzie obwodowych komisji wyborczych powołanych Zarządzeniem Nr 121/2009 21.05.2009
123/2009 1.06.2009 ustalenia prognozy długu i spłat na rok 2009 i lata następne 1.06.2009
127/2009 5.06.2009 zmiany budżetu w 2009 r. 5.06.2009
128/2009 5.06.2009 powołania komisji konkursowej 5.06.2009
129/2009 18.06.2009 powołania komisji do przeprowadzenia egzaminu na stopień nauczyciela mianowanego 18.06.2009
130/2009 25.06.2009 zwrotu sołtysom poniesionych kosztów za rozmowy telefoniczne w związku z wykonywaną funkcją 25.06.2009
133/2009 1.07.2009 wyznaczenia osób do udzielenia pierwszej pomocy w nagłych wypadkach na terenie urzędu Gminy Izabelin 1.07.2009
134/2009 13.07.2009 powołania komisji do przeprowadzenia egzaminu na stopień nauczyciela mianowanego. 13.07.2009
135/2009 13.07.2009 powołania stałych komisji przetargowych w urzędzie Gminy Izabelin 13.07.2009
136/2009 30.07.2009 informacji o przebiegu wykonania budżetu za pierwsze półrocze 2009 roku. 30.07.2009
137/2009 30.07.2009 zmiany budżetu w 2009 r. 30.07.2009
139/2009 7.09.2009 powołania Zespołu Biegłych 7.09.2009
142/2009 30.10.2009 zmian budżetu w 2009 r. 30.10.2009
144/2009 30.10.2009 wprowadzenia w Urzędzie Gminy Izabelin regulaminu okresowej oceny pracowników. 30.10.2009
145/2009 10.11.2009 projektu uchwały budżetowej na 2010 rok 10.11.2009
146/2009 10.11.2009 przyjęcia Instrukcji Bezpieczeństwa Pożarowego 10.11.2009
147/2009 25.11.2009 zmiany Zarządzenia Nr 140/2009 25.11.2009
149/2009 8.12.2009 nagród pieniężnych dla pracowników Urzędu Gminy 8.12.2009
150/2009 8.12.2009 nagród pieniężnych dla pracowników jednostek organizacyjnych Gminy Izabelin 8.12.2009
151/2009 17.12.2009 zmian budżetu w 2009 r. 17.12.2009
152/2009 17.12.2009 określenia zasad poboru opłaty skarbowej i wypłaty wynagrodzenia z tytułu inkasa. 17.12.2009
155/2010 6.01.2010 służbowych kart płatniczych używanych w jednostkach budżetowych 6.01.2010
156/2010 6.01.2010 służbowych kart płatniczych używanych w instytucjach będących samorządowymi osobami prawnymi 6.01.2010
158/2010 15.02.2010 udzielenia pełnomocnictwa Kierownikowi Ośrodka Pomocy Społecznej w Izabelinie. 15.02.2010
159/2010 15.02.2010 upoważnienia do podpisywania dokumentów w zastępstwie Skarbnika Gminy. 15.02.2010
160/2010 4.03.2010 przyjęcia sprawozdania rocznego z wykonania budżetu Gminy Izabelin za 2009 r. 4.03.2010
162/2010 5.03.2010 nagrody pieniężnej 5.03.2010
163/2010 17.03.2010 zmian budżetu w 2010 r. 17.03.2010
164/2010 26.03.2010 stwierdzenia wygaśnięcia mandatu Zastępcy Wójta 26.03.2010
165/2010 26.03.2010 powołania Zastępcy Wójta 26.03.2010
166/2010 26.03.2010 ustalenia opłat na cmentarzu komunalnym 26.03.2010
167/2010 26.03.2010 przekazania Ochotniczej Straży Pożarnej w Laskach samochodu pożarniczego 26.03.2010
168/2010 15.04.2010 zmian budżetu w 2010 r. 15.04.2010
169/2010 15.04.2010 powołania stałych komisji przetargowych w urzędzie Gminy Izabelin 15.04.2010
170/2010 28.04.2010 nie wykonania prawa pierwokupu 28.04.2010
171/2010 25.05.2010 powołania komisji konkursowej 25.05.2010
172/2010 25.05.2010 określenia zasad poboru podatków lokalnych przez sołtysów 1.07.2010
173/2010 2.06.2010 powołania obwodowych komisji wyborczych do przeprowadzenia wyborów Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej zarządzonych na dzień 20 czerwca 2010 r. 2.06.2010
174/2010 16.06.2010 zmian budżetu w 2010 r. 16.06.2010
175/2010 16.06.2010 powołania Gminnego Biura Spisowego 16.06.2010
176/2010 22.06.2010 powołania komisji do przeprowadzenia wyborów na stopień nauczyciela mianowanego 22.06.2010
178/2010 30.06.2010 zmian budżetu w 2010r. 30.06.2010
179/2010 5.07.2010 ustalenia liczby osób uprawnionych do pobierania zaliczek 5.07.2010
180/2010 5.07.2010 regulaminu kontroli zarządczej 5.07.2010
181/2010 5.07.2010 regulaminu kontroli instytucjonalnej 5.07.2010
182/2010 26.07.2010 rozpatrzenia uwag wniesionych do projektu 26.07.2010
183/2010 3.08.2010 ustalenia terminu składania wniosków o pomoc w formie dofinansowania zakupu podręczników 3.08.2010
184/2010 3.08.2010 zmian budżetu w 2010 r. 3.08.2010
185/2010 11.08.2010 informacji o przebiegu wykonania budżetu Gminy Izabelin za pierwsze półrocze 2010 r. 11.08.2010
186/2010 11.08.2010 zmiany Zarzadzenia Nr 184/2010 Wójta Gminy Izabelin z dnia 3 sierpnia 2010 r. 11.08.2010
187/2010 25.08.2010 upoważnienia pracowników Urzędu Gminy Izabelin do wprowadzania informacji na stronę internetowa Gminy 25.08.2010
188/2010 27.08.2010 powołania komisji mieszkaniowej 27.08.2010
189/2010 30.08.2010 przeprowadzenia inwentaryzacji okresowej 30.08.2010
190/2010 30.08.2010 zmian budżetu w 2010 r. 30.08.2010
191/2010 31.08.2010 przeprowadzenia okresowej inwentaryzacji sprzętu obrony cywilnej 31.08.2010
192/2010 31.08.2010 zmian budżetu w 2010 r. 31.08.2010
193/2010 20.09.2010 procedury przygotowania projektu budżetu oraz rodzaju i szczegółowości materiałów informacyjnych towarzyszących projektowi budżetu 20.09.2010
194/2010 29.09.2010 zmian budżetu w 2010 r. 29.09.2010
195/2010 5.10.2010 powołania komisji odbioru końcowego prac budowlanych związanych z rozbudową Szkoły Podstawowej we wsi Hornówek przy ul. Wojska Polskiego 5 5.10.2010
196/2010 18.10.2010 przeprowadzenia przetargu ustnego nieograniczonego na sprzedaż działki ew. nr 202/5 stanowiącej mienie gminne, położonej w obrębie Izabelin oraz powołania komisji przetargowej do przeprowadzenia w/w przetargu 18.10.2010
197/2010 29.10.2010 przyjęcia zasad (polityki) rachunkowości oraz stosowania jednolitego zakładowego planu kont w Gminie Izabelin 1.1.2011
198/2010 29.10.2010 wprowadzenia instrukcji obiegu i kontroli dokumentów finansowo-księgowych w Urzędzie Gminy Izabelin 1.1.2011
199/2010 29.10.2010 zasad korzystania z samochodów służbowych w Urzędzie Gminy Izabelin 29.10.2010
200/2010 10.11.2010 projektu uchwały w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Izabelin na lata 2011 – 2013 10.11.2010
201/2010 10.11.2010 projektu uchwały budżetowej na 2011 rok 10.11.2010
202/2010 12.11.2010 zmian budżetu w 2010 r. 12.11.2010
203/2010 19.11.2010 zasad gospodarowania majątkiem trwałym oraz zasad odpowiedzialności za powierzone mienie w jednostkach organizacyjnych Gminy Izabelin 19.11.2010
204/2010 19.11.2010 powołania stałej komisji likwidacyjnej składników majątkowych ujętych w ewidencji Urzędu Gminy Izabelin oraz trybu jej działania 19.11.2010
205/2010 30.11.2010 promocji zdrowia w zakresie raka piersi, raka szyjki macicy i opieki nad kobietą w ciąży na terenie Gminy Izabelin 30.11.2010
206/2010 3.12.2010 rozwiązania Gminnego Biura Spisowego 3.12.2010
207/2010 3.12.2010 zmian w Regulaminie Organizacyjnym Urzędu Gminy Izabelin 3.12.2010
208/2010 3.12.2010 organizacji Systemu Wykrywania i Alarmowania na terenie Gminy Izabelin 3.12.2010
Autor: Marzena Jakutowicz

Rozwiń Metryka

Podmiot udostępniający informację:Urząd Gminy Izabelin
Data utworzenia:2016-11-16
Data publikacji:2016-11-16
Osoba sporządzająca dokument:Marzena Jakutowicz
Osoba wprowadzająca dokument:Anna Sikorska
Liczba odwiedzin:3543