Petycja w sprawie opracowania i wdrożenia planu walki ze zjawiskiem smogu na terenie gminy Izabelin

Dane dotyczące przebiegu postępowania:

W związku ze złożoną petycją odbyło się spotkanie zastępcy Wójta z przedstawicielami osób, które złożyły petycję. Podczas spotkania wspólnie ustalono, że problem poruszany w petycji jest bardzo ważny i należy podjąć działania mające na celu monitorowanie stanu powietrza w gminie Izabelin oraz należy podjąć próbę przeciwdziałania ewentualnym negatywnym zjawiskom. W związku z tym podjęto następujące działania:

  1. Petycję przekazano do Marszalka Województwa Mazowieckiego w części dotyczącej przyśpieszenia prac nad uchwala antysmogową dla województwa mazowieckiego.
  2. Petycję przekazano do Komendy Powiatowej Policji dla Powiatu Warszawskiego Zachodniego w części dotyczącej kontroli przez policję  ewentualnego spalania odpadów przez mieszkańców.
  3. W przygotowaniu umowa na zakup i montaż urządzenia do pomiaru jakości powietrza na terenie gminy Izabelin.
  4. W dniu 12.04.2017r. zamontowana została na dachu CKI stacja monitoringu jakości powietrza. Stacja bada poziom zapylenia PM10, PM2.5, temperaturę powietrza, temperaturę odczuwalną, wilgotność powietrza, opad deszczu, prędkość wiatru, ciśnienie atmosferyczne oraz punkt rosy. Ww. pomiary można znaleźć pod linkami: http://infomet.nazwa.pl/meteo/izabelin/trends.htm oraz http://infomet.nazwa.pl/meteo/izabelin/gauges.htm.
  5. Przygotowano odpowiedź w sprawie złożonego wniosku, który powtarza postulaty z  petycji.