Podatek od nieruchomości, rolny i leśny

STAWKI PODATKOWE OBOWIĄZUJĄCE W GMINIE IZABELIN w 2020 r.

Zgodnie z art. 20a ust. 1 ustawy z dnia 12 stycznia 1991 r. o podatkach i opłatach lokalnych (Dz. U. z 2019 r. poz. 1170 z późn. zm.), który stanowi, że w przypadku nie uchwalenia stawek podatku od nieruchomości lub podatku od środków transportowych stosuje się stawki obowiązujące w roku poprzedzającym rok podatkowy.

Na rok 2020 obowiązują następujące stawki podatku od nieruchomości obowiązujące na terenie Gminy Izabelin:

1) od gruntów:

 1. związanych z prowadzeniem działalności gospodarczej bez względu na sposób zaklasyfikowania w ewidencji gruntów i budynków – 0,85 zł od 1 m² powierzchni,
 2. pod wodami powierzchniowymi stojącymi lub wodami powierzchniowymi płynącymi jezior i zbiorników sztucznych – 4,51zł od 1ha powierzchni,
 3. pozostałych, w tym zajętych na prowadzenie odpłatnej statutowej działalności pożytku publicznego przez organizacje pożytku publicznego – 0,35 od 1 m² powierzchni,
 4. niezabudowanych objętych obszarem rewitalizacji, o którym mowa w ustawie z dnia 9 października 2015 r. o rewitalizacji (Dz.U. z 2018 r. poz.1398 oraz z 2019 r. poz. 730) i położonych na terenach, dla których miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego przewiduje przeznaczenie pod zabudowę mieszkaniową, usługową albo zabudowę o przeznaczeniu mieszanym obejmującym wyłącznie te rodzaje zabudowy, jeżeli od dnia wejścia w życie tego planu w odniesieniu do tych gruntów upłynął okres 4 lat, a w tym czasie nie zakończono budowy zgodnie z przepisami prawa budowlanego – 2,98 zł od 1 m² powierzchni;

2) od budynków lub ich części:

 1. mieszkalnych – 0,70 od 1 m² powierzchni użytkowej,
 2. związanych z prowadzeniem działalności gospodarczej oraz od budynków mieszkalnych lub ich części zajętych na prowadzenie działalności gospodarczej – 21,00 od 1 m² powierzchni użytkowej,
 3. zajętych na prowadzenie działalności gospodarczej w zakresie obrotu kwalifikowanym materiałem siewnym – 10,59 od 1 m² powierzchni użytkowej,
 4. związanych z udzielaniem świadczeń zdrowotnych w rozumieniu przepisów o działalności leczniczej, zajętych przez podmioty udzielające tych świadczeń – 4,50 od 1 m² powierzchni użytkowej,
 5. od pozostałych, w tym zajętych na prowadzenie odpłatnej statutowej działalności pożytku publicznego przez organizacje pożytku publicznego – 4,50 od 1 m² powierzchni użytkowej;

3) od budowli - 2% ich wartości określonej na podstawie art. 4 ust. 1 pkt. 3 i ust. 3-7 ustawy o podatkach i opłatach lokalnych.

 

Podatek rolny

Do ustalenia podatku rolnego na 2020 rok przyjęto średnią cenę skupu żyta za okres 11 kwartałów poprzedzających kwartał poprzedzający rok podatkowy, która wyniosła 58,46 zł. za 1 dt.- Komunikat Prezesa Głównego Urzędu Statystycznego z dnia 18 października 2019 r. (M.P.poz.1017).

W związku z powyższym stawka podatku rolnego na 2020 rok wynosi:

 • 58,46 zł. x 2,5 q żyta = 146,15 zł. za 1 ha przeliczeniowy dla gruntów gospodarstw rolnych;
 • 58,46 zł. x 5 q żyta = 292,30 zł. za 1 ha fizyczny dla pozostałych gruntów rolnych.

 

Podatek leśny

Do ustalenia podatku leśnego na 2020 rok przyjęto średnią cenę sprzedaży drewna uzyskanej przez nadleśnictwa za pierwsze trzy kwartały 2019 r., która wyniosła 194,24 zł. za 1 m3 - Komunikat Prezesa Głównego Urzędu Statystycznego z dnia 18 października 2019 r. (M. P. poz.1018).

W związku z powyższym stawka podatku leśnego na 2020 rok wynosi:

 • 194,24 zł. x 0,220 m3 drewna = 42,7328 zł. od 1 ha lasu,
 • 21,3664 zł. - rezerwaty przyrody, parki narodowe od 1 ha lasu.

 

FORMULARZE PODATKOWE OBOWIĄZUJĄCE OD 1 LIPCA 2019 ROKU

PODATEK OD NIERUCHOMOŚCI    
Osoby fizyczne druk druk excel
INFORMACJA O NIERUCHOMOŚCIACH I OBIEKTACH BUDOWLANYCH IN-1  
ZAŁĄCZNIK DO INFORMACJI O NIERUCHOMOŚCIACH I OBIEKTACH BUDOWLANYCH
DANE O PRZEDMIOTACH OPODATKOWANIA PODLEGAJĄCYCH OPODATKOWANIU
ZIN-1 ZIN-1
ZAŁĄCZNIK DO INFORMACJI O NIERUCHOMOŚCIACH I OBIEKTACH BUDOWLANYCH
DANE O PRZEDMIOTACH OPODATKOWANIA ZWOLNIONYCH Z OPODATKOWANIA
ZIN-2 ZIN-2
ZAŁĄCZNIK DO INFORMACJI O NIERUCHOMOŚCIACH I OBIEKTACH BUDOWLANYCH
DANE POZOSTAŁYCH PODATNIKÓW
ZIN-3 ZIN-3
Osoby prawne druk druk excel
DEKLARACJA NA PODATEK OD NIERUCHOMOŚCI DN-1  
ZAŁĄCZNIK DO DEKLARACJI NA PODATEK OD NIERUCHOMOŚCI
DANE O PRZEDMIOTACH OPODATKOWANIA PODLEGAJĄCYCH OPODATKOWANIU
ZDN-1 ZDN-1
ZAŁĄCZNIK DO DEKLARACJI NA PODATEK OD NIERUCHOMOŚCI
DANE O PRZEDMIOTACH OPODATKOWANIA ZWOLNIONYCH Z OPODATKOWANIA
ZDN-2 ZDN-2 PODATEK LEŚNY    
Osoby fizyczne druk druk excel
INFORMACJA O LASACH IL-1  
ZAŁĄCZNIK DO INFORMACJI O LASACH
DANE O PRZEDMIOTACH OPODATKOWANIA PODLEGAJĄCYCH OPODATKOWANIU
ZIL-1 ZIL-1
ZAŁĄCZNIK DO INFORMACJI O LASACH
DANE O PRZEDMIOTACH OPODATKOWANIA ZWOLNIONYCH Z OPODATKOWANIA
ZIL-2 ZIL-2
ZAŁĄCZNIK DO INFORMACJI O LASACH
DANE POZOSTAŁYCH PODATNIKÓW
ZIL-3 ZIL-3
Osoby prawne druk druk excel
DEKLARACJA NA PODATEK LEŚNY DL-1 DL-1
ZAŁĄCZNIK DO DEKLARACJI NA PODATEK LEŚNY
DANE O PRZEDMIOTACH OPODATKOWANIA PODLEGAJĄCYCH OPODATKOWANIU
ZDL-1 ZDL-1
ZAŁĄCZNIK DO DEKLARACJI NA PODATEK LEŚNY
DANE O PRZEDMIOTACH OPODATKOWANIA ZWOLNIONYCH Z OPODATKOWANIA
ZDL-2  ZDL-2

 

PODATEK ROLNY    
Osoby fizyczne druk druk excel
INFORMACJA O GRUNTACH IR-1  
ZAŁĄCZNIK DO INFORMACJI O GRUNTACH
DANE O PRZEDMIOTACH OPODATKOWANIA PODLEGAJĄCYCH OPODATKOWANIU
ZIR-1 ZIR-1
ZAŁĄCZNIK DO INFORMACJI O GRUNTACH
DANE O PRZEDMIOTACH OPODATKOWANIA ZWOLNIONYCH Z OPODATKOWANIA
ZIR-2 ZIR-2 
ZAŁĄCZNIK DO INFORMACJI O GRUNTACH
DANE POZOSTAŁYCH PODATNIKÓW
ZIR-3 ZIR-3 
Osoby prawne druk druk excel
DEKLARACJA NA PODATEK ROLNY DR-1  

ZAŁĄCZNIK DO DEKLARACJI NA PODATEK ROLNY
DANE O PRZEDMIOTACH OPODATKOWANIA PODLEGAJĄCYCH OPODATKOWANIU

ZDR-1 ZDR-1
ZAŁĄCZNIK DO DEKLARACJI NA PODATEK ROLNY
DANE O PRZEDMIOTACH OPODATKOWANIA ZWOLNIONYCH Z OPODATKOWANIA
ZDR-2 ZDR-2

 

FORMULARZE PODATKOWE OBOWIĄZUJĄCE OD 2017 ROKU DO 30 CZERWCA 2019 ROKU

Osoby fizyczne druk druk word
Informacja w sprawie podatku od nieruchomości IN-1 IN-1
Informacja w sprawie podatku leśnego IL-1 IL-1
Informacja w sprawie podatku rolnego IR-1 IR-1
Dane o nieruchomościach ZN-1/A ZN-1/A
Dane o zwolnieniach podatkowych w podatku od nieruchomości ZN-1/B ZN-1/B
Dane o nieruchomościach rolnych ZR-1/A ZR-1/A
Dane o nieruchomościach rolnych ZR-1/B ZR-1/B
Dane o nieruchomościach leśnych ZL-1/A ZL-1/A
Dane o zwolnieniach podatkowych w podatku leśnym ZL-1/B ZL-1/B

 

Osoby prawne druk druk word
Deklaracja na podatek od nieruchomości DN-1 DN-1
Deklaracja na podatek leśny DL-1 DL-1
Deklaracja na podatek rolny DR-1 DR-1
Dane o nieruchomościach ZN-1/A ZN-1/A
Dane o zwolnieniach podatkowych w podatku od nieruchomości ZN-1/B ZN-1/B
Dane o nieruchomościach rolnych ZR-1/A ZR-1/A
Dane o nieruchomościach rolnych ZR-1/B ZR-1/B
Dane o nieruchomościach leśnych ZL-1/A ZL-1/A
Dane o zwolnieniach podatkowych w podatku leśnym ZL-1/B ZL-1/B

 

FORMULARZE PODATKOWE OBOWIĄZUJĄCE DO KOŃCA 2016 ROKU

Osoby fizyczne druk
Informacja w sprawie podatku od nieruchomości IN-1
Informacja w sprawie podatku leśnego IL-1
Informacja w sprawie podatku rolnego IR-1
Dane o nieruchomościach ZN-1/A
Dane o zwolnieniach podatkowych w podatku od nieruchomości ZN-1/B
Dane o nieruchomościach rolnych ZR-1/A
Dane o nieruchomościach rolnych ZR-1/B
Dane o nieruchomościach leśnych ZL-1/A
Dane o zwolnieniach podatkowych w podatku leśnym ZL-1/B

 

Osoby prawne druk
Deklaracja na podatek od nieruchomości DN-1
Deklaracja na podatek leśny DL-1
Deklaracja na podatek rolny DR-1
Dane o nieruchomościach ZN-1/A
Dane o zwolnieniach podatkowych w podatku od nieruchomości ZN-1/B
Dane o nieruchomościach rolnych ZR-1/A
Dane o nieruchomościach rolnych ZR-1/B
Dane o nieruchomościach leśnych ZL-1/A
Dane o zwolnieniach podatkowych w podatku leśnym ZL-1/B

 


Wnioski

Uchwały: