2018

NrZ dniaTytuł (w sprawie)Treść  (pdf)Treść (wersja tekstowa)Wyniki głosowania
XXXIV/297/18 7 lutego 2018 r. udzielenia pomocy finansowej w formie dotacji celowej dla Powiatu Warszawskiego Zachodniego treść treść wyniki głosowania
XXXIV/298/18 7 lutego 2018 r. uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego wsi Hornówek, część E

treść
zał.1
zał.2
zał.3
uzasadnienie
rozstrzygnięcie nadzorcze

treść wyniki głosowania
XXXIV/299/18 7 lutego 2018 r. uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego wsi Mościska, Etap IV, część A1 treść
zał.1
zał.2
zał.3
uzasadnienie
treść wyniki głosowania
XXXIV/300/18 7 lutego 2018 r. przystąpienia do zmiany „Zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego wsi Truskaw i Truskaw- Helenówek, Etap I” treść
zał.1
zał.2
treść wyniki głosowania
XXXIV/301/18 7 lutego 2018 r. wyrażenia zgody na zawarcie umowy zamiany działki ew.nr 68/1 położonej w obrębie Hornówek na działki nrnr ew.20 i 21 położone w obrębie Izabelin gmina Izabelin treść treść wyniki głosowania
XXXIV/302/18 7 lutego 2018 r. nadania statutu Samodzielnemu Publicznemu Zakładowi Opieki Zdrowotnej w Izabelinie treść
zał.
treść
zał.
wyniki głosowania
XXXIV/303/18 7 lutego 2018 r. uchwalenia Regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie Gminy Izabelin treść
zał.
treść wyniki głosowania
XXXIV/304/18 7 lutego 2018 r. zmiany Statutu Centrum Usług Wspólnych Izabelin treść treść wyniki głosowania
XXXIV/305/18 7 lutego 2018 r. określenia kryteriów wraz z liczbą punktów w postępowaniu rekrutacyjnym do publicznej szkoły podstawowej, której organem prowadzącym jest Gmina Izabelin treść treść wyniki głosowania
XXXIV/306/18 7 lutego 2018 r. ustalenia i trybu udzielania i rozliczania dotacji dla publicznych i niepublicznych jednostek oświatowych, dla których Gmina Izabelin jest organem rejestrującym treść
zał.1
zał.2
zał.3
treść
zał.1
zał.2
zał.3
wyniki głosowania
XXXIV/307/18 7 lutego 2018 r. przyjęcia sprawozdań z pracy Rady za 2017 rok treść
zał.1
zał.2
zał.3
zał.4
zał.5
zał.6
treść
zał.1
zał.2
zał.3
zał.4
zał.5
zał.6
wyniki głosowania
XXXIV/308/18 7 lutego 2018 r. przyjęcia planu pracy Rady Gminy Izabelin w 2018 roku treść
zał.
treść
zał.
wyniki głosowania
XXXIV/309/18 7 lutego 2018 r. zatwierdzenia planu pracy Komisji Rewizyjnej na 2018 rok treść
zał.
treść
zał.
wyniki głosowania
XXXIV/310/18 7 lutego 2018 r. przyjęcia planów pracy komisji stałych Rady Gminy Izabelin na 2018 rok treść
zał.1
zał.2
zał.3
zał.4
treść
zał.1
zał.2
zał.3
zał.4
wyniki głosowania
XXXV/311/18 21 marca 2018 r. zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Izabelin na lata 2018 -2026 treść
zał.1
zał.2
objaśnienia
treść wyniki głosowania
XXXV/312/18 21 marca 2018 r. zmiany uchwały budżetowej na rok 2018 Gminy Izabelin treść
zał.1
zał.2
zał.3
zał.4
treść wyniki głosowania
XXXV/313/18 21 marca 2018 r. emisji obligacji Gminy Izabelin treść treść wyniki głosowania
XXXV/314/18 21 marca 2018 r. zaciągnięcia kredytu długoterminowego treść treść wyniki głosowania
XXXV/315/18 21 marca 2018 r.

podziału Gminy Izabelin na okręgi wyborcze, ustalenia ich granic i numerów oraz liczby radnych wybieranych w każdym okręgu

treść treść wyniki głosowania
XXXV/316/18 21 marca 2018 r. podziału Gminy Izabelin na obwody głosownia, ustalenia ich numerów, granic oraz siedzib obwodowych komisji wyborczych treść treść wyniki głosowania
XXXV/317/18 21 marca 2018 r. przystąpienia do zmiany „Zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego wsi Truskaw i Truskaw – Helenówek, Etap I” treść
zał.
treść wyniki głosowania
XXXV/318/18 21 marca 2018 r. przyjęcia sprawozdania kierownika Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Izabelinie z wykonania zadań w 2017 roku treść
zał.
treść wyniki głosowania
XXXV/319/18 21 marca 2018 r. owierzenia Gminnemu Przedsiębiorstwu Wodociągów i Kanalizacji Izabelin „Mokre Łąki” sp. z o.o. z siedzibą w Truskawiu zadań z zakresu gospodarki komunalnej Gminy Izabelin treść treść wyniki głosowania
XXXV/320/18 21 marca 2018 r. przyjęcia Programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie Gminy Izabelin na 2018 rok treść treść wyniki głosowania
XXXV/321/18 21 marca 2018 r. określenia wymagań, jakie powinien spełniać przedsiębiorca ubiegający się o uzyskanie zezwolenia na prowadzenie działalności w zakresie prowadzenia schronisk dla bezdomnych zwierząt, a także grzebowisk i spalarni zwłok zwierzęcych i ich części treść treść wyniki głosowania
XXXV/322/18 21 marca 2018 r. wyrażenia zgody na ustanowienie odpłatnej służebności przesyłu na nieruchomości położonej w Izabelinie C przy ul. Kazimierza Tetmajera 3 i 3A, stanowiącej działkę ewidencyjną nr 975 obr. Izabelin treść
zał.
treść wyniki głosowania
XXXV/323/18 21 marca 2018 r. wyrażenia zgody na nabycie w drodze umowy działki ewidencyjnej nr 1565/1 położonej w obrębie Laski na własność Gminy Izabelin treść treść wyniki głosowania
XXXV/324/18 21 marca 2018 r. wyrażenia zgody na nabycie w drodze umowy działki ewidencyjnej nr 710/5 położonej w obrębie Truskaw na własność Gminy Izabelin treść treść wyniki głosowania
XXXV/325/18 21 marca 2018 r. przyjęcia protokółu kontroli Komisji Rewizyjnej treść treść wyniki głosowania
XXXVI/326/18 25 kwietnia 2018 r. zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Izabelin na lata 2018-2026 treść
zał.1
zał.2
objaśnienia
  wyniki głosowania
XXXVI/327/18 25 kwietnia 2018 r. zmiany uchwały budżetowej na rok 2018 Gminy Izabelin treść
zał.1
zał.2
zał.3
zał.4
  wyniki głosowania
XXXVI/328/18 25 kwietnia 2018 r. zasad udzielania i rozmiaru zniżek tygodniowego, obowiązkowego wymiaru godzin zajęć nauczycielom, którym powierzono stanowisko kierownicze oraz w sprawie określenia tygodniowego obowiązkowego wymiaru godzin zajęć pedagogów, psychologów, logopedów, terapeutów pedagogicznych i doradców zawodowych zatrudnionych w szkole i przedszkolach prowadzonych przez Gminę Izabelin treść   wyniki głosowania
XXXVI/329/18 25 kwietnia 2018 r. ustalenia czasu bezpłatnego nauczania, wychowania i opieki oraz wysokości opłaty za korzystanie z wychowania przedszkolnego uczniów objętych wychowaniem przedszkolnym w publicznych przedszkolach prowadzonych przez Gminę Izabelin treść   wyniki głosowania
XXXVI/330/18 25 kwietnia 2018 r. ustalenia wysokości opłaty za wpis do rejestru żłobków i klubów dziecięcych treść   wyniki głosowania
XXXVI/331/18 25 kwietnia 2018 r. określenia wymagań, jakie powinien spełniać przedsiębiorca ubiegający się o uzyskanie zezwolenia na prowadzenie działalności w zakresie prowadzenia schronisk dla bezdomnych zwierząt, a także grzebowisk i spalarni zwłok zwierzęcych i ich części treść   wyniki głosowania
XXXVI/332/18 25 kwietnia 2018 r. przyjęcia Regulaminu wynagradzania nauczycieli w szkołach i przedszkolach, dla któych organem prowadzącym jest Gmina Izabelin treść   wyniki głosowania
XXXVI/333/18 25 kwietnia 2018 r. zatwierdzenia sprawozdania finansowego Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej w Izabelinie za 2017 rok treść
zał.
  wyniki głosowania
XXXVII/334/18 29 maja 2018 r. zatwierdzenia sprawozdania finansowego za 2017 r. treść   wyniki głosowania
XXXVII/335/18 29 maja 2018 r. udzielenia Wójtowi Gminy Izabelin absolutorium z tytułu wykonania budżetu za 2017 r. treść   wyniki głosowania
XXXVII/336/18 29 maja 2018 r. zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Izabelin na lata 2018-2026 treść
zał.1
objaśnienia
  wyniki głosowania
XXXVII/337/18 29 maja 2018 r. zmiany uchwały budżetowej na rok 2018 Gminy Izabelin treść
zał.1
zał.2
zał.3
zał.4
  wyniki głosowania
XXXVII/338/18 29 maja 2018 r. wyrażenia zgody na przejęcie przez Wójta Gminy Izabelin od Zarządu Powiatu Warszawskiego Zachodniego zarządzania drogą powiatową nr 4130 W (ul. 3 Maja) od skrzyżowania z ul. Partyzantów do ronda w Laskach w zakresie pełnienia funkcji inwestora treść   wyniki głosowania
XXXVII/339/18 29 maja 2018 r. wyrażenia zgody na przystąpienie Gminy Izabelin do współpracy z Miastem Stołecznym Warszawa w celu wypracowania funkcjonalnego rozwiązania komunikacyjnego, polegającego na objęciu Gminy Izabelin I strefą biletową treść   wyniki głosowania
XXXVII/340/18 29 maja 2018 r. wyrażenia zgody na nabycie w drodze umowy działek ewidencyjnych nrnr 2732/1, 2732/2 położonych w obrębie Laski na własność Gminy Izabelin treść   wyniki głosowania
XXXVII/341/18 29 maja 2018 r. pomocy finansowej w formie dotacji celowej dla Powiatu Warszawskiego Zachodniego treść   wyniki głosowania
XXXVIII/342/18 29 maja 2018 r. wyrażenia zgody na sprzedaż w trybie bezprzetargowym działki ewidencyjnej nr 238/4 położonej w obrębie Truskaw gmina Izabelin oraz określenia wysokości bonifikaty od ceny nieruchomości treść   wyniki głosowania
XXXVII/343/18 29 maja 2018 r. wyrażenia zgody na sprzedaż w trybie bezprzetargowym działki ewidencyjnej nr 239/7 położonej w obrębie Truskaw gmina Izabelin oraz określenia wysokości bonifikaty od ceny nieruchomości treść   wyniki głosowania
XXXVII/344/18 29 maja 2018 r. powołania Komisji Statutowej treść   wyniki głosowania
  29 maja 2018 r. Podjęcie stanowiska w sprawie poparcia działań dotyczących rozwoju Portu Lotniczego Warszawa - Modlin     wyniki głosowania
XXXVIII/345/18 25 czerwca 2018 r. zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Izabelin na lata 2018-2026 treść
zał.1
zał.2
objaśnienia
treść
zał.1
zał.2
objaśnienia
wyniki głosowania
XXXVIII/346/18 25 czerwca 2018 r. zmiany uchwały budżetowej na rok 2018 Gminy Izabelin. treść
zał.1
zał.2
zał.3
zał.4
treść
zał.1
zał.2
zał.3
zał.4
wyniki głosowania
XXXVIII/347/18 25 czerwca 2018 r. zmiany Uchwały Nr XIV/128/2016 Rady Gminy Izabelin z dnia 25 maja 2016 r. treść treść wyniki głosowania
XXXVIII/348/18 25 czerwca 2018 r. dopłat do taryf dla zbiorowego zaopatrzenia w wodę i zbiorowego odprowadzanie ścieków dla gospodarstw domowych treść treść wyniki głosowania
XXXVIII/349/18 25 czerwca 2018 r. dopłat do taryf dla zbiorowego zaopatrzenia w wodę i zbiorowego odprowadzania ścieków dla instytucji pożytku publicznego treść treść wyniki głosowania
XXXVIII/350/18 25 czerwca 2018 r. wyrażenia zgody na zawarcie przez Gminę Izabelin porozumienia z Miastem Stołecznym Warszawa w sprawie objęcia Gminy Izabelin I strefą biletową komunikacji miejskiej organizowanej przez m. st. Warszawa treść treść wyniki głosowania
XXXVIII/351/18 25 czerwca 2018 r. wyrażenia zgody na zawarcie przez Gminę Izabelin porozumienia z Miastem Stołecznym Warszawa, określającego zasady organizacji i finansowania dopłat do biletów długookresowych komunikacji zbiorowej dla uczniów szkół podstawowych, oddziałów gimnazjalnych i szkół średnich, zamieszkałych na terenie gminy Izabelin treść treść wyniki głosowania
XXXVIII/352/18 25 czerwca 2018 r. przyjęcia programu wspierającego rodziny wielodzietne zamieszkałe na terenie Gminy Izabelin - KARTA RODZINY 3+ treść
zał.1
zał.2
treść
zał.1
zał.2
wyniki głosowania
XXXVIII/353/18 25 czerwca 2018 r. przyjęcia programu promocji zdrowia pn. „Świadome rodzicielstwo - program edukacyjny dla przyszłych rodziców” treść
zał
treść wyniki głosowania
XXXVIII/354/18 25 czerwca 2018 r. ustalenia maksymalnej liczby zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych oraz ustalenia zasad usytuowania miejsc sprzedaży i podawania napojów alkoholowych na terenie Gminy Izabelin treść treść wyniki głosowania
XXXVIII/355/18 25 czerwca 2018 r. wyrażenia zgody do wyjścia ze współwłasności w działkach ewidencyjnych nrnr 109/5, 109/6 położonych w obrębie Mościska gmina Izabelin w drodze umowy oraz określenia wysokości bonifikaty od ceny nieruchomości treść treść wyniki głosowania
XXXVIII/356/18 25 czerwca 2018 r. wyrażenia zgody na zawarcie umowy zamiany działki ewidencyjnej nr 635/4 położonej w obrębie Izabelin na działkę nr ew. 967 położonej w obrębie Izabelin gmina Izabelin treść treść wyniki głosowania
XXXIX/357/18 4 lipca 2018 r. przekazania do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Warszawie skargi Prokuratora Okręgowego w Warszawie na uchwałę w sprawie regulaminu dostarczania wody i odprowadzania ścieków na terenie gminy Izabelin wraz z odpowiedzią na skargę treść treść
zał
wyniki głosowania
XXXIX/358/18 4 lipca 2018 r. zmiany Uchwały Nr XIV/128/16 Rady Gminy Izabelin z dnia 25 maja 2016 r. treść treść wyniki głosowania
XL/359/18 19 września 2018 r. zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Izabelin na lata 2018-2026 treść
zał.1
zał.2
objaśnienia
treść
zał.1
zał.2
objaśnienia
wyniki głosowania
XL/360/18 19 września 2018 r. zmiany uchwały budżetowej na rok 2018 Gminy Izabelin treść
zał.2
zał.3
treść
zał.1
zał.2
zał.3
wyniki głosowania
XL/361/18 19 września 2018 r. zaciągnięcia kredytów długoterminowych treść treść wyniki głosowania
XL/362/18 19 września 2018 r. trybu prac nad projektem uchwały budżetowej Gminy Izabelin treść treść wyniki głosowania
XL/363/18 19 września 2018 r. udzielenia pomocy finansowej w formie dotacji celowej dla Powiatu Warszawskiego Zachodniego treść treść wyniki głosowania
XL/364/18 19 września 2018 r. udzielenia pomocy rzeczowej dla Powiatu Warszawskiego Zachodniego treść treść wyniki głosowania
XL/365/18 19 września 2018 r. przyjęcia Statutu Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Izabelinie treść treść wyniki głosowania
XL/366/18 19 września 2018 r. ustalenia szczegółowych zasad ponoszenia odpłatności za pobyt w Dziennym Domu Senior + w Izabelinie treść treść wyniki głosowania
XL/367/18 19 września 2018 r. przystąpienia do zmiany „Miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego wsi Truskaw i Truskaw – Helenówek, Etap II” treść
zał.
treść wyniki głosowania
XL/368/18 19 września 2018 r. wyrażenia zgody na ustanowienie odpłatnej służebności przesyłu na nieruchomości położonej w Izabelinie C przy ul. Kazimierza Tetmajera, stanowiącej działki ewidencyjne nrnr 973, 974 i 975 obr. Izabelin treść
zał.
treść wyniki głosowania