2018

NrZ dniaTytuł (w sprawie)Treść  (pdf)Treść (wersja tekstowa)Wyniki głosowania
XXXIV/297/18 7 lutego 2018 r. udzielenia pomocy finansowej w formie dotacji celowej dla Powiatu Warszawskiego Zachodniego treść treść wyniki głosowania
XXXIV/298/18 7 lutego 2018 r. uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego wsi Hornówek, część E

treść
zał.1
zał.2
zał.3
uzasadnienie
rozstrzygnięcie nadzorcze

treść wyniki głosowania
XXXIV/299/18 7 lutego 2018 r. uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego wsi Mościska, Etap IV, część A1 treść
zał.1
zał.2
zał.3
uzasadnienie
treść wyniki głosowania
XXXIV/300/18 7 lutego 2018 r. przystąpienia do zmiany „Zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego wsi Truskaw i Truskaw- Helenówek, Etap I” treść
zał.1
zał.2
treść wyniki głosowania
XXXIV/301/18 7 lutego 2018 r. wyrażenia zgody na zawarcie umowy zamiany działki ew.nr 68/1 położonej w obrębie Hornówek na działki nrnr ew.20 i 21 położone w obrębie Izabelin gmina Izabelin treść treść wyniki głosowania
XXXIV/302/18 7 lutego 2018 r. nadania statutu Samodzielnemu Publicznemu Zakładowi Opieki Zdrowotnej w Izabelinie treść
zał.
treść
zał.
wyniki głosowania
XXXIV/303/18 7 lutego 2018 r. uchwalenia Regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie Gminy Izabelin treść
zał.
treść wyniki głosowania
XXXIV/304/18 7 lutego 2018 r. zmiany Statutu Centrum Usług Wspólnych Izabelin treść treść wyniki głosowania
XXXIV/305/18 7 lutego 2018 r. określenia kryteriów wraz z liczbą punktów w postępowaniu rekrutacyjnym do publicznej szkoły podstawowej, której organem prowadzącym jest Gmina Izabelin treść treść wyniki głosowania
XXXIV/306/18 7 lutego 2018 r. ustalenia i trybu udzielania i rozliczania dotacji dla publicznych i niepublicznych jednostek oświatowych, dla których Gmina Izabelin jest organem rejestrującym treść
zał.1
zał.2
zał.3
treść
zał.1
zał.2
zał.3
wyniki głosowania
XXXIV/307/18 7 lutego 2018 r. przyjęcia sprawozdań z pracy Rady za 2017 rok treść
zał.1
zał.2
zał.3
zał.4
zał.5
zał.6
treść
zał.1
zał.2
zał.3
zał.4
zał.5
zał.6
wyniki głosowania
XXXIV/308/18 7 lutego 2018 r. przyjęcia planu pracy Rady Gminy Izabelin w 2018 roku treść
zał.
treść
zał.
wyniki głosowania
XXXIV/309/18 7 lutego 2018 r. zatwierdzenia planu pracy Komisji Rewizyjnej na 2018 rok treść
zał.
treść
zał.
wyniki głosowania
XXXIV/310/18 7 lutego 2018 r. przyjęcia planów pracy komisji stałych Rady Gminy Izabelin na 2018 rok treść
zał.1
zał.2
zał.3
zał.4
treść
zał.1
zał.2
zał.3
zał.4
wyniki głosowania
XXXV/311/18 21 marca 2018 r. zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Izabelin na lata 2018 -2026 treść
zał.1
zał.2
objaśnienia
treść wyniki głosowania
XXXV/312/18 21 marca 2018 r. zmiany uchwały budżetowej na rok 2018 Gminy Izabelin treść
zał.1
zał.2
zał.3
zał.4
treść wyniki głosowania
XXXV/313/18 21 marca 2018 r. emisji obligacji Gminy Izabelin treść treść wyniki głosowania
XXXV/314/18 21 marca 2018 r. zaciągnięcia kredytu długoterminowego treść treść wyniki głosowania
XXXV/315/18 21 marca 2018 r. podziału Gminy Izabelin na obwody głosownia, ustalenia ich numerów, granic oraz siedzib obwodowych komisji wyborczych treść treść wyniki głosowania
XXXV/316/18 21 marca 2018 r. podziału Gminy Izabelin na okręgi wyborcze, ustalenia ich granic i numerów oraz liczby radnych wybieranych w każdym okręgu treść treść wyniki głosowania
XXXV/317/18 21 marca 2018 r. przystąpienia do zmiany „Zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego wsi Truskaw i Truskaw – Helenówek, Etap I” treść
zał.
treść wyniki głosowania
XXXV/318/18 21 marca 2018 r. przyjęcia sprawozdania kierownika Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Izabelinie z wykonania zadań w 2017 roku treść
zał.
treść wyniki głosowania
XXXV/319/18 21 marca 2018 r. owierzenia Gminnemu Przedsiębiorstwu Wodociągów i Kanalizacji Izabelin „Mokre Łąki” sp. z o.o. z siedzibą w Truskawiu zadań z zakresu gospodarki komunalnej Gminy Izabelin treść treść wyniki głosowania
XXXV/320/18 21 marca 2018 r. przyjęcia Programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie Gminy Izabelin na 2018 rok treść treść wyniki głosowania
XXXV/321/18 21 marca 2018 r. określenia wymagań, jakie powinien spełniać przedsiębiorca ubiegający się o uzyskanie zezwolenia na prowadzenie działalności w zakresie prowadzenia schronisk dla bezdomnych zwierząt, a także grzebowisk i spalarni zwłok zwierzęcych i ich części treść treść wyniki głosowania
XXXV/322/18 21 marca 2018 r. wyrażenia zgody na ustanowienie odpłatnej służebności przesyłu na nieruchomości położonej w Izabelinie C przy ul. Kazimierza Tetmajera 3 i 3A, stanowiącej działkę ewidencyjną nr 975 obr. Izabelin treść
zał.
treść wyniki głosowania
XXXV/323/18 21 marca 2018 r. wyrażenia zgody na nabycie w drodze umowy działki ewidencyjnej nr 1565/1 położonej w obrębie Laski na własność Gminy Izabelin treść treść wyniki głosowania
XXXV/324/18 21 marca 2018 r. wyrażenia zgody na nabycie w drodze umowy działki ewidencyjnej nr 710/5 położonej w obrębie Truskaw na własność Gminy Izabelin treść treść wyniki głosowania
XXXV/325/18 21 marca 2018 r. przyjęcia protokółu kontroli Komisji Rewizyjnej treść treść wyniki głosowania