Wydział Architektury i Planowania Przestrzennego

Referat Architektury i Planowania Przestrzennego

(Pokój Nr 1)

Joanna Skotnicka-Pergał
tel. 22 722 89 36
e-mail: j.skotnicka@izabelin.pl 

Aneta Kędzierska
tel. 22 722 89 36
e-mail: a.kedzierska@izabelin.pl 

Do zadań Referatu Architektury i Planowania Przestrzennego należy w szczególności:

 • przygotowywanie i sporządzanie decyzji administracyjnych o warunkach zabudowy i zagospodarowania terenu;
 • wydawanie decyzji o ustalenie lokalizacji inwestycji celu publicznego;
 • wydawanie wypisów i wyrysów z miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego i ze studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego Gminy;
 • wydawanie zaświadczeń o przeznaczeniu działki w miejscowym planie zagospodarowania przestrzennego;
 • podejmowanie działań związanych z kierunkiem rozwoju przestrzennego oraz typowanie obszarów do opracowywania miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego lub korekty planów wcześniej zatwierdzonych;
 • udział w pracach związanych z procedurą sporządzania miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego.

Referat Geodezji i Gospodarki Gruntami

(Pokój Nr 2)

KIEROWNIK REFERATU Maciej Patrycy
tel. 22 722 89 62
e-mail: m.patrycy@izabelin.pl 

Agnieszka Kamińska
tel. 22 722 89 62
e-mail: a.kaminska@izabelin.pl 

Izabela Gołębiowska
tel. 22 722 89 62
e-mail: i.golebiowska@izabelin.pl 

Do zadań Referatu Geodezji i Gospodarki Gruntami należy w szczególności:

 • dokonywanie rozgraniczeń nieruchomości;
 • zatwierdzanie projektów podziału nieruchomości;
 • wydawanie decyzji zezwalających na wyłączenie z produkcji użytków i gruntów rolnych na cele nierolnicze;
 • przygotowywanie materiałów w sprawie nazewnictwa ulic i placów, nadawanie numeracji porządkowej budynkom, ustalanie potrzeb i zlecanie opracowań geodezyjnych i kartograficznych;
 • prowadzenie postępowania administracyjnego oraz wydawanie decyzji w sprawach sprzedaży lub oddania w użytkowanie wieczyste, użytkowanie, dzierżawę, najem lub użyczenie gruntów stanowiących własność Gminy.