Wydział Architektury i Planowania Przestrzennego

GEODEZJA (Pokój Nr 2)

Z-ca KIEROWNIKA
Maciej Patrycy
tel. 22 722 89 62
e-mail: m.patrycy@izabelin.pl

Agnieszka Kamińska
tel. 22 722 89 62
e-mail: a.kaminska@izabelin.pl

ARCHITEKTURA (Pokój Nr 1)

Joanna Skotnicka-Pergał
tel. 22 722 89 36
e-mail: j.skotnicka@izabelin.pl

Aneta Iwan
tel. 22 722 89 36
e-mail: a.iwan@izabelin.pl

Zadania Referatu:

1. Obsługa geodezyjna - przygotowywanie materiałów w sprawie nazewnictwa ulic i placów , nadawanie numeracji porządkowej budynków , ustalanie potrzeb i zlecanie opracowań geodezyjnych i kartograficznych.
2. Dokonywanie rozgraniczeń nieruchomości.
3. Zatwierdzanie projektów podziału nieruchomości.
4. Wydawanie decyzji zezwalających na wyłączenie z produkcji użytków i gruntów rolnych na cele nierolnicze.
5. Prowadzenie postępowania administracyjnego oraz opracowywanie decyzji w sprawach określonych przepisami o gospodarce gruntami i wywłaszczaniu nieruchomości, sprzedaży lub oddania w użytkowanie wieczyste, użytkowanie, dzierżawę, najem lub użyczenie gruntów stanowiących własność gminy na rzecz osób prawnych i osób fizycznych w drodze przetargu lub w trybie bezprzetargowym.
6. Podejmowanie działań związanych z kierunkiem rozwoju przestrzennego oraz typowanie obszarów do opracowywania miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego lub korekty planów wcześniej zatwierdzonych.
7. Udział w pracach przygotowawczych, związanych z procedurą sporządzania miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego.
8. Przygotowywanie i sporządzanie decyzji administracyjnych o warunkach zabudowy i zagospodarowania terenu.