Wydział Architektury i Planowania Przestrzennego

Wydział Architektury i Planowania Przestrzennego

(Pokój Nr 1)

Joanna Skotnicka-Pergał
tel. 22 722 89 36
e-mail: j.skotnicka@izabelin.pl 

Aneta Iwan
tel. 22 722 89 36
e-mail: a.iwan@izabelin.pl 

Do zadań Wydziału Architektury i Planowania Przestrzennego należy w szczególności:

  • podejmowanie działań związanych z kierunkiem rozwoju przestrzennego oraz typowanie obszarów do opracowywania miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego lub korekty planów wcześniej zatwierdzonych;
  • udział w pracach przygotowawczych, związanych z procedurą sporządzania miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego;
  • przygotowywanie i sporządzanie decyzji administracyjnych o warunkach zabudowy i zagospodarowania terenu;
  • prowadzenie spraw związanych ze sporządzaniem i uchwalaniem Studium Uwarunkowań i Kierunków Zagospodarowania Przestrzennego Gminy Izabelin, a w wszególności przygotowywaniem założeń, w tym wynikających ze strategii i przygotowywaniem projektu studium oraz podejmowanie działań zwiazanych z wykonywaniem jego ustaleń (wypisy i wyrysy z ustaleń planów, zaświadczenia i opinie);
  • Prace organizacyjno-techniczne przy dokonywaniu okresowej oceny skutków zmian w zagospodarowaniu przestrzennym, wynikających z realizacji planu miejscowego i oceny aktualizacji tego planu;