Wydział Architektury i Planowania Przestrzennego

Joanna Skotnicka-Pergał
tel. 22 722 89 36
e-mail: j.skotnicka@izabelin.pl
pokój nr 1

Aneta Iwan
tel. 22 722 89 36
e-mail: a.iwan@izabelin.pl
pokój nr 1 

Do zadań Wydziału Architektury i Planowania Przestrzennego należy w szczególności:

  • Podejmowanie działań związanych z kierunkiem rozwoju przestrzennego oraz typowanie obszarów do opracowywania miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego lub korekty planów wcześniej zatwierdzonych;
  • Udział w pracach przygotowawczych, związanych z procedurą sporządzania miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego;
  • Przygotowywanie i sporządzanie decyzji administracyjnych o warunkach zabudowy i zagospodarowania terenu;
  • Prowadzenia spraw związanych ze sporządzaniem i uchwaleniem Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego Gminy Izabelin, a w szczególności przygotowywaniem założeń, w tym wynikających ze strategii i przygotowywaniem projektu studium oraz podejmowanie działań związanych z wykonywaniem jego ustaleń (wypisy i wyrysy z ustaleń planów, zaświadczenia i opinie);
  • Prace organizacyjno-techniczne przy dokonywaniu okresowej oceny skutków zmian w zagospodarowaniu przestrzennym, wynikających z realizacji planu miejscowego i oceny aktualizacji tego planu;
  • Podejmowanie wszelkich działań związanych z przygotowywaniem i wydaniem decyzji o ustaleniu warunków zabudowy i zagospodarowania terenu oraz wskazaniu lokalizacji inwestycji celu publicznego w odniesieniu do inwestycji oznaczeniu lokalnym.