Wydział Rozwoju i Bieżącego Utrzymania

Dominika Glonek

tel. 22 722 89 69
e-mail: d.glonek@izabelin.pl 
Pokój Nr 111

Paulina Ożarowskia
tel. (22) 722 89 51
e-mail: p.ozarowska@izabelin.pl 
Pokój Nr 112

Kamila Boroń
tel. (22) 722 89 51
e-mail: k.boron@izabelin.pl 
Pokój Nr 112

Wydział Inwestycji i Rozwoju planuje, przygotowuje i koordynuje działalność inwestycyjną i remontową oraz sferę zamówień publicznych i pozyskiwania środków pomocowych w Gminie. Do jego zadań należy w szczególności:

 • planowanie i koordynowanie działalności inwestycyjnej i remontowej w Gminie; 
 • zapewnianie dokumentacji projektowo-kosztorysowej dla gminnych zadań inwestycyjnych i remontowych oraz nadzorowanie ich realizacji;
 • przygotowywanie zadań inwestycyjnych do uzyskania pozwolenia na budowę lub innych dokumentów formalno-prawnych przewidzianych prawem;
 • prowadzenie odbiorów końcowych inwestycji i remontów oraz ich rozliczanie we wszystkich fazach procesu inwestycyjnego;
 • korespondencja z mieszkańcami w sprawach dotyczących inwestycji gminnych;
 • przygotowywanie i prowadzenie projektów inwestycyjnych ubiegających się o dofinansowanie z EU;
 • planowanie i koordynacja działań inwestycyjnych w zakresie poprawy efektywności energetycznej budynków, OZE, oświetlenia ulicznego, transportu niskoemisyjnego; 
 • prowadzenie działań informacyjnych i promocyjnych dotyczących inwestycji gminnych;
 • pomoc w opracowywaniu przez komórki organizacyjne Urzędu i przez jednostki budżetowe Gminy specyfikacji istotnych warunków zamówienia oraz ich opiniowanie;
 • prowadzenie i koordynowanie spraw z zakresu zamówień udzielanych w oparciu o przepisy ustawy Prawo zamówień publicznych;
 • przygotowywanie i prowadzenie postępowań o udzielenie zamówień publicznych zgodnie z ustawą Prawo zamówień publicznych oraz regulaminem udzielania zamówień publicznych poniżej kwoty wartości zamówień określonych na podstawie art. 4 pkt 8 Pzp, w okresie jego obowiązywania;
 • prowadzenie rejestru zamówień publicznych; 
 • prowadzenie sprawozdawczości z zakresu zamówień publicznych;
 • koordynacja działań w zakresie wykorzystania energii i OZE, zaopatrzenia w energię i bezpieczeństwa energetycznego gminy;
 • realizacja Programu Gospodarki Niskoemisyjnej i jego aktualizacja;
 • nadzór nad realizacją Strategii Zrównoważonego Rozwoju Gminy Izabelin;
 • pozyskiwanie dla Gminy funduszy zewnętrznych na rozwój;
 • współpraca z podmiotami zewnętrznymi w ramach Partnerstwa Publiczno – Prywatnego.