Wydział Rozwoju i Bieżącego Utrzymania

ZASTĘPCA KIEROWNIKA Dominika Glonek
tel. (22) 722 89 69
e-mail: d.glonek@izabelin.pl 
Pokój Nr 111

Paulina Ożarowska
tel. (22) 722 89 51
e-mail: p.ozarowska@izabelin.pl 
Pokój Nr 112

Kamila Boroń
tel. (22) 722 89 51
e-mail: k.boron@izabelin.pl 
Pokój Nr 112

ZASTĘPCA KIEROWNIKA Mateusz Milej
tel. (22) 722 89 48
e-mail: m.milej@izabelin.pl 
Pokój Nr 5

Michał Roczek
tel. (22) 722 89 48
e-mail: m.roczek@izabelin.pl 
Pokój Nr 5

Kamila Szpalerska
tel. (22) 722 89 66
e-mail: k.szpalerska@izabelin.pl 
Pokój Nr 8

 

Do zadań Wydziału Rozwoju i Bieżacego Utrzymania należy w szczególności:

 • przygotowywanie i aktualizacja strategicznych dokumentów gminy, wraz z ich synchronizacją oraz dostosowaniem do kierunków UE ( strategia gminy, plan mobilności, PGN, etc.);
 • nadzór nad realizacją strategicznych dokumentów gminy;
 • identyfikacja i przygotowanie inwestycji - przeprowadzenie konsultacji i badań potrzeb w gminie, doprecyzowanie funkcjonalności z mieszkańcami i ekspertami, przygotowanie opisu inwestycji wraz z możliwościami i potencjalnymi źródłami finansowania (wraz z krytycznymi warunkami finansowania);
 • identyfikacja i wytypowanie obszarów i celów wsparcia środków zewnętrznych wraz z dopasowaniem ich do specyfiki gminy Izabelin, koordynacja przygotowania projektów inwestycji, przeprowadzenie procesu aplikowania o środki;
 • przygotowywanie dokumentacji niezbędnej do uzyskania i rozliczenia dotacji z funduszy unijnych, budżetu państwa, województwa, Narodowego i Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej oraz innych, za zadania inwestycyjne gminy;
 • kontrola pocesu i kosztów realizacji inwestycji;
 • prowadzenie zadań w zakresie przygotowywania dokumentacji projektowo - kosztorysowej zadań inwestycyjnych i remontowych oraz nadzorowanie ich realizacji;
 • wspólnie z kierownikami jednostek prowadzenie spraw związanych z administrowaniem, gospodarowaniem, wykonywaniem remontów i bieżącej konserwacji nieruchomości należacych do gminy;
 • prowadzenie ewidencji dróg oraz przeprowadzanie okresowych kontroli stanu dróg i drogowych obiektów inżynierskich, ze szczególnym uwzględnieniem ich wpływu na stan bezpieczeństwa ruchu drogowego;
 • realizacja zapisów Planu Zrównoważonej Mobilności w kontekście projektów infrastruktury drogowej;
 • prowadzenie spraw związanych z wydawaniem zezwoleń na zajmowanie pasa drogowego gróg gminnych;
 • prowadzenie spraw związanych z transportem zbiorowym na terenie gminy;
 • nadzór nad właściwym wykonywaniem przez GPWiK "Mokre Łąki" zadań powierzonych przez gminę;
 • współdziałanie z odpowiednimi instytucjami w zakresie zaopatrzenia gminy w dostawy wody, gazu i energii elektrycznej;
 • sprawowanie opieki nad miejscami pamięci narodowej;
 • prowadzenie zadań z zakresu Prawa Zamówień Publicznych oraz prowadzenie rejestru zamówień publicznych;
 • przygotowywanie umów z wykonawcami inwestycji;
 • wdrażanie innowacyjnych rozwiązań usprawniających pracę urzędu, komunikację z Mieszkańcami, zabezpieczających dane wrażliwe;
 • nadzór nad infrastrukturą i procesami IT w Urzedzie Gminy;
 • prowadzenie spraw związanych z mieszkalnictwem komunalnym i socjalnym na terenie gminy;
 • współpraca z podmiotami gospodarczymi oraz innymi instytucjami i organizacjami na rzecz rozwoju gminy;