Zarządzenia Wójta 2019

Nr zarządzeniaDataTytuł (w sprawie)Treść dokumentu
 13/2019  3.01.2019r.  Zmiany zarządzenia nr 337/2018 Wójta Gminy Izabelin z dnia 23 października 2018 r. w sprawie wprowadzenia instrukcji obiegu i kontroli dokumentów finansowo-księgowych w Urzędzie Gminy Izabelin 13/2019
 14/2019  3.01.2019r.  przyjęcia zasad (polityki) rachunkowości w Urzędzie Gminy Izabelin 14/2019
 15/2019  7.01.2019r.  powołania Komisji Stypendialnej w celu przyznania stypendiow sportowych za osiagnięte wyniki sportowe 15/2019
 16/2019  7.01.2019r.  w sprawie powołania stałych komisji przetargowych w Urzędzie Gminy Izabelin oraz powołania stałej komisji do przeprowadzenia konkursów ofert na zadania z zakresu pożytku publicznego, upowszechnienia sportu oraz wyboru realizatora programów zdrowotnych 16/2019
 17/2019  17.01.2019r.  w sprawie ustalenia harmonogramu czynności w postępowaniu rekrutacyjnym i postępowaniu uzupełniającym w roku szkolnym 2019/2020 do publicznych przedszkoli oraz do publicznej szkoły podstawowej, dla których organem prowadzącym jest Gmina izabelin. 17/2019
 18/2019  28.01.2019r.  w sprawie przeprowadzenia otwartego konkursu ofert na realizację zadania publicznego z zakresu wspierania rodziny i systemu pieczy zastępczej poprzez prowadzenie placówki wsparcia dziennego w formie opiekuńczej.  18/2019
 19/2019  28.01.2019r.  w sprawie przeprowadzenia otwartego konkursu ofert na realizację zadania publicznego z zakresu wspierania rodziny i systemu pieczy zastępczej. 19/2019
 20/2019  28.01.2019  w sprawie ustalenia zryczałtowanego wynagrodzenia dla członków Gminnej Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych 20/2019
 21/2019  30.01.2019r.  w sprawie zmiany zarządzenia nr 14/2019 Wójta Gminy Izabelin z dnia 3 stycznia 2019 r. w sprawie przyjęcia zasad (polityki) rachunkowości w Urzędzie Gminy Izabelin 21/2019
 22/2019  30.01.2019r.  w sprawie zmiany zarządzenia nr 337/2018 Wójta Gminy Izabelin z dnia 23 października 2018 r. w sprawie wprowadzenia instrukcji obiegu i kontroli dokumentów finansowo-księgowych w Urzędzie Gminy Izabelin 22/2019
 23/2019  30.01.2019r.  w sprawie zmiany zarządzenia nr 105/2016 Wójta gminy Izabelin w sprawie zasad centralizacji rozliczeń podatku od towarów i usług (VAT) w Gminie Izabelin oraz gminnych jednostkach budżetowych 23/2019
 24/2019  06.02.2019r.  w sprawie powołania Rady Sołtysów 24/2019
 25/2019  06.02.2019r.  w sprawie uchylenia zarządzenia w sprawie zwrotu sołtysom poniesionych kosztów za rozmowy telefoniczne w związku z wykonywana funkcją 25/2019
 26/2019  28.02.2019r.  w sprawie zmiany budżetu Gminy Izabelin w 2019 r. 26/2019
 27/2019  18.03.2019r.  w sprawie określenia warunków i trybu przyznawania Izabelińskiej Literackiej Nagrody Roku oraz powołania komisji konkursowej. 27/2019
 28/2019  18.03.2019r.  w sprawie zmiany Regulaminu Organizacyjnego Urzędu Gminy Izabelin. 28/2019
 29/2019  28.03.2019r.  w sprawie przekazania sprawozdania z wykonania budżetu Gminy Izabelin za 2018 rok, sprawozdania gminnych instytucji kultury i Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej w Izabelinie za 2018 rok. 29/2019