Zarządzenia Wójta 2019

Nr zarządzeniaDataTytuł (w sprawie)Treść dokumentu
 13/2019  3.01.2019r. zmiany zarządzenia nr 337/2018 Wójta Gminy Izabelin z dnia 23 października 2018 r. w sprawie wprowadzenia instrukcji obiegu i kontroli dokumentów finansowo-księgowych w Urzędzie Gminy Izabelin 13/2019
 14/2019  3.01.2019r. przyjęcia zasad (polityki) rachunkowości w Urzędzie Gminy Izabelin 14/2019
 15/2019  7.01.2019r. powołania Komisji Stypendialnej w celu przyznania stypendiow sportowych za osiagnięte wyniki sportowe 15/2019
 16/2019  7.01.2019r. powołania stałych komisji przetargowych w Urzędzie Gminy Izabelin oraz powołania stałej komisji do przeprowadzenia konkursów ofert na zadania z zakresu pożytku publicznego, upowszechnienia sportu oraz wyboru realizatora programów zdrowotnych 16/2019
 17/2019  17.01.2019r. ustalenia harmonogramu czynności w postępowaniu rekrutacyjnym i postępowaniu uzupełniającym w roku szkolnym 2019/2020 do publicznych przedszkoli oraz do publicznej szkoły podstawowej, dla których organem prowadzącym jest Gmina izabelin. 17/2019
 18/2019  28.01.2019r. przeprowadzenia otwartego konkursu ofert na realizację zadania publicznego z zakresu wspierania rodziny i systemu pieczy zastępczej poprzez prowadzenie placówki wsparcia dziennego w formie opiekuńczej.  18/2019
 19/2019  28.01.2019r. przeprowadzenia otwartego konkursu ofert na realizację zadania publicznego z zakresu wspierania rodziny i systemu pieczy zastępczej. 19/2019
 20/2019  28.01.2019r. ustalenia zryczałtowanego wynagrodzenia dla członków Gminnej Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych 20/2019
 21/2019  30.01.2019r. zmiany zarządzenia nr 14/2019 Wójta Gminy Izabelin z dnia 3 stycznia 2019 r. w sprawie przyjęcia zasad (polityki) rachunkowości w Urzędzie Gminy Izabelin 21/2019
 22/2019  30.01.2019r. zmiany zarządzenia nr 337/2018 Wójta Gminy Izabelin z dnia 23 października 2018 r. w sprawie wprowadzenia instrukcji obiegu i kontroli dokumentów finansowo-księgowych w Urzędzie Gminy Izabelin 22/2019
 23/2019  30.01.2019r. zmiany zarządzenia nr 105/2016 Wójta gminy Izabelin w sprawie zasad centralizacji rozliczeń podatku od towarów i usług (VAT) w Gminie Izabelin oraz gminnych jednostkach budżetowych 23/2019
 24/2019  06.02.2019r. powołania Rady Sołtysów 24/2019
 25/2019  06.02.2019r. uchylenia zarządzenia w sprawie zwrotu sołtysom poniesionych kosztów za rozmowy telefoniczne w związku z wykonywana funkcją 25/2019
 26/2019  28.02.2019r. zmiany budżetu Gminy Izabelin w 2019 r. 26/2019
 27/2019  18.03.2019r. określenia warunków i trybu przyznawania Izabelińskiej Literackiej Nagrody Roku oraz powołania komisji konkursowej. 27/2019
 28/2019  18.03.2019r. zmiany Regulaminu Organizacyjnego Urzędu Gminy Izabelin. 28/2019
 29/2019  28.03.2019r. przekazania sprawozdania z wykonania budżetu Gminy Izabelin za 2018 rok, sprawozdania gminnych instytucji kultury i Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej w Izabelinie za 2018 rok. 29/2019
 30/2019  03.04.2019r. przeprowadzenia otwartego konkursu ofert na realizację zadania publicznego w zakresie letniego wypoczynku dzieci i młodzieży w 2019r. 30/2019
 31/2019  15.04.2019r. zmiany składu Gminnego Zespołu Interdyscyplinarnego. 31/2019
 32/2019  15.04.2019r. wprowadzenia "Programu kompostowania na terenie gminy Izabelin". 32/2019
 33/2019  17.04.2019r. ustalenia dni wolnych od pracy w Urzędzie Gminy Izabelin i ustalenia terminu ich odpracowania. 33/2019
 34/2019  26.04.2019r. przekazania sprawozdania finansowego Gminy Izabelin 34/2019
 35/2019  29.04.2019r. zmiany budżetu Gminy Izabelin w 2019r. 35/2019  
 36/2019  09.05.2019r. przeprowadzenia konsultacji społecznych projektu "Regulaminu utrzymania czystości i porządku w Gminie Izabelin" 36/2019  
Projekt regulaminu utrzymania czystości
 37/2019  09.05.2019r. przekazania kwoty 1.099.854 zł do Gminnego Przedsiębiorstwa Wodociągów i Kanalizacji Izabelin "Mokre Łąki" Spółka z o.o. 37/2019
 38/2019  10.05.2019r. zmiany zarządzenia nr 14/2019 Wójta Gminy Izabelin z dn. 3 stycznia 2019r. w sprawie przyjęcia zasad (polityki) rachunkowości w Urzędzie Gminy Izabelin 38/2019
 39/2019  15.05.2019r. powołania Zespołu ds. opracowania projektów statutów sołectw gminy Izabelin 39/2019
 40/2019  15.05.2019r. zmiany zarządzenia nr 335/2018 Wójta Gminy Izabelin z dn. 10 października 2018r. w sprawie zasad gospodarowania majątkiem trwałym oraz zasad odpowiedzialności za powierzone mienie w jednostkach organizacyjnych Gminy Izabelin 40/2019
 41/2019  15.05.2019r. zmiany zarządzenia nr 105/2016 Wójta Gminy Izabelin z dn. 26 lutego 2016r. w sprawie zasad centralizacji rozliczeń podatku od towarów i usług (VAT) w Gminie Izabelin oraz gminnych jednostkach budżetowych  41/2019
 42/2019  20.05.2019r. odstąpienia od odliczania podatku od towarów i usług od zakupów dokonywanych przez jednostki budżetowe Gminy Izabelin w 2019r. 42/2019
 43/2019  20.05.2019r. zmiany budżetu Gminy Izabelin w 2019r. 43/2019
 44/2019  21.05.2019r. przekazania majątku ruchomego gminnej jednostce organizacyjnej Centrum Kultury Izabelin 44/2019
 45/2019  22.05.2019r. przeprowadzenia konsultacji społecznych projektów statutów sołectw gminy Izabelin 45/2019
 46/2019  28.05.2019r. ustalenia składu Społecznej Komisji do spraw Mieszkaniowych 46/2019
 47/2019  28.05.2019r. zatwierdzenia sprawozdania finansowego samorządowej instytucji kultury - Gminnej Biblioteki Publicznej w Izabelinie za 2018 rok 47/2019
 48/2019  28.05.2019r.  zatwierdzenia sprawozdania finansowego samorządowej instytucji kultury - Centrum Kultury Izabelin za 2018 rok 48/2019
 49/2019  29.05.2019r. szczegółowych zasad i trybu przyznawania nagrody rocznej dyrektorowi samorządowej instytucji kultury, dla której organizatorem jest Gmina Izabelin oraz określenia wzoru wniosku o przyznanie nagrody rocznej 49/2019
 50/2019  31.05.2019r. zmiany budżetu Gminy Izabelin w 2019 roku 50/2019
 51/2019  03.06.2019r. ogłoszenia otwartego konkursu ofert na realizację zadania z zakresu upowszechniania sportu w Gminie Izabelin - lato 2019r. 51/2019
 52/2019  05.06.2019r. powołania stałej komisji likwidacyjnej składników majątkowych ujętych w ewidencji Urzędu Gminy Izabelin oraz trybu jej działania 52.2019
 53/2019  06.06.2019r. powołania komisji ds. wyceny majątku służącego do realizacji zadań komunalnych ujętych w ewidencji Urzędu Gminy Izabelin 53/2019
 54/2019  13.06.2019r. przeprowadzenia przetargu ustnego nieograniczonego na sprzedaż działek ew. nr 740/4 i 741/3 stanowiących mienie gminne, polozonych w obrebie Truskaw oraz powołania komisji przetargowej do przeprowadzenia w/w przetargu 54/2019
 55/2019  19.06.2019r. zmainy budżetu Gminy Izabelin w 2019r. 55/2019
 56/2019  24.06.2019r. określenia wzoru wniosku o realizację zadania publicznego w ramach inicjatywy lokalnej oraz wzoru sprawozdania z wykonania zadania publicznego w ramach inicjatywy lokalnej 56/2019
 57/2019  24.06.2019r. ustalenia regulaminu korzystania z zespołu boisk przy Szkole Podstawowej w Izabelinie 57/2019
 58/2019  28.06.2019r. zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Izabelin na lata 2019-2026 58/2019
 59/2019  01.07.2019r. zmiany budżetu Gminy Izabelin w 2019r. 59/2019
 60/2019  02.07.2019r. przyjęcia Gminnej Ewidencji Zabytków Gminy Izabelin 60/2019
 61/2019  03.07.2019r. zasad korzystania z przedmiotów jednorazowego użytku wykonanych z tworzyw sztucznych w Urzędzie Gminy Izabelin, jednostkach organizacyjnych Gminy Izabelin oraz w trakcie wydarzeń organizowanych przez Gminę Izabelin 61/2019
 62/2019  03.07.2019r. powołania komisji do przeprowadzenia egzaminu na stopień nauczyciela mianowanego 62/2019
 63/2019  03.07.2019r. przeprowadzenia konkursu ofert na realizację w 2019 roku zadania publicznego, dotyczącego działalności profilaktycznej w zakresie przeciwdziałania przemocy i uzależnieniom w środowisku dzieci i młodzieży 63/2019
 64/2019  15.07.2019r. wprowadzenia regulaminu odbywania praktyk w Urzędzie Gminy Izabelin 64/2019
 65/2019  17.07.2019r. zmiany budżetu Gminy Izabelin w 2019r. 65/2019