Zarządzenia Wójta 2019

Nr zarządzeniaDataTytuł (w sprawie)Treść dokumentu
13/2019  3.01.2019r. zmiany zarządzenia nr 337/2018 Wójta Gminy Izabelin z dnia 23 października 2018 r. w sprawie wprowadzenia instrukcji obiegu i kontroli dokumentów finansowo-księgowych w Urzędzie Gminy Izabelin 13/2019
14/2019  3.01.2019r. przyjęcia zasad (polityki) rachunkowości w Urzędzie Gminy Izabelin 14/2019
15/2019  7.01.2019r. powołania Komisji Stypendialnej w celu przyznania stypendiow sportowych za osiagnięte wyniki sportowe 15/2019
16/2019  7.01.2019r. powołania stałych komisji przetargowych w Urzędzie Gminy Izabelin oraz powołania stałej komisji do przeprowadzenia konkursów ofert na zadania z zakresu pożytku publicznego, upowszechnienia sportu oraz wyboru realizatora programów zdrowotnych 16/2019
17/2019  17.01.2019r. ustalenia harmonogramu czynności w postępowaniu rekrutacyjnym i postępowaniu uzupełniającym w roku szkolnym 2019/2020 do publicznych przedszkoli oraz do publicznej szkoły podstawowej, dla których organem prowadzącym jest Gmina izabelin. 17/2019
18/2019  28.01.2019r. przeprowadzenia otwartego konkursu ofert na realizację zadania publicznego z zakresu wspierania rodziny i systemu pieczy zastępczej poprzez prowadzenie placówki wsparcia dziennego w formie opiekuńczej.  18/2019
19/2019  28.01.2019r. przeprowadzenia otwartego konkursu ofert na realizację zadania publicznego z zakresu wspierania rodziny i systemu pieczy zastępczej. 19/2019
20/2019  28.01.2019r. ustalenia zryczałtowanego wynagrodzenia dla członków Gminnej Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych 20/2019
21/2019  30.01.2019r. zmiany zarządzenia nr 14/2019 Wójta Gminy Izabelin z dnia 3 stycznia 2019 r. w sprawie przyjęcia zasad (polityki) rachunkowości w Urzędzie Gminy Izabelin 21/2019
22/2019  30.01.2019r. zmiany zarządzenia nr 337/2018 Wójta Gminy Izabelin z dnia 23 października 2018 r. w sprawie wprowadzenia instrukcji obiegu i kontroli dokumentów finansowo-księgowych w Urzędzie Gminy Izabelin 22/2019
23/2019  30.01.2019r. zmiany zarządzenia nr 105/2016 Wójta gminy Izabelin w sprawie zasad centralizacji rozliczeń podatku od towarów i usług (VAT) w Gminie Izabelin oraz gminnych jednostkach budżetowych 23/2019
24/2019  06.02.2019r. powołania Rady Sołtysów 24/2019
25/2019  06.02.2019r. uchylenia zarządzenia w sprawie zwrotu sołtysom poniesionych kosztów za rozmowy telefoniczne w związku z wykonywana funkcją 25/2019
26/2019  28.02.2019r. zmiany budżetu Gminy Izabelin w 2019 r. 26/2019
27/2019  18.03.2019r. określenia warunków i trybu przyznawania Izabelińskiej Literackiej Nagrody Roku oraz powołania komisji konkursowej. 27/2019
28/2019  18.03.2019r. zmiany Regulaminu Organizacyjnego Urzędu Gminy Izabelin. 28/2019
29/2019  28.03.2019r. przekazania sprawozdania z wykonania budżetu Gminy Izabelin za 2018 rok, sprawozdania gminnych instytucji kultury i Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej w Izabelinie za 2018 rok. 29/2019
30/2019  03.04.2019r. przeprowadzenia otwartego konkursu ofert na realizację zadania publicznego w zakresie letniego wypoczynku dzieci i młodzieży w 2019r. 30/2019
31/2019  15.04.2019r. zmiany składu Gminnego Zespołu Interdyscyplinarnego. 31/2019
32/2019  15.04.2019r. wprowadzenia "Programu kompostowania na terenie gminy Izabelin". 32/2019
33/2019  17.04.2019r. ustalenia dni wolnych od pracy w Urzędzie Gminy Izabelin i ustalenia terminu ich odpracowania. 33/2019
34/2019  26.04.2019r. przekazania sprawozdania finansowego Gminy Izabelin 34/2019
35/2019  29.04.2019r. zmiany budżetu Gminy Izabelin w 2019r. 35/2019  
36/2019  09.05.2019r. przeprowadzenia konsultacji społecznych projektu "Regulaminu utrzymania czystości i porządku w Gminie Izabelin" 36/2019  
Projekt regulaminu utrzymania czystości
37/2019  09.05.2019r. przekazania kwoty 1.099.854 zł do Gminnego Przedsiębiorstwa Wodociągów i Kanalizacji Izabelin "Mokre Łąki" Spółka z o.o. 37/2019
38/2019  10.05.2019r. zmiany zarządzenia nr 14/2019 Wójta Gminy Izabelin z dn. 3 stycznia 2019r. w sprawie przyjęcia zasad (polityki) rachunkowości w Urzędzie Gminy Izabelin 38/2019
39/2019  15.05.2019r. powołania Zespołu ds. opracowania projektów statutów sołectw gminy Izabelin 39/2019
40/2019  15.05.2019r. zmiany zarządzenia nr 335/2018 Wójta Gminy Izabelin z dn. 10 października 2018r. w sprawie zasad gospodarowania majątkiem trwałym oraz zasad odpowiedzialności za powierzone mienie w jednostkach organizacyjnych Gminy Izabelin 40/2019
41/2019  15.05.2019r. zmiany zarządzenia nr 105/2016 Wójta Gminy Izabelin z dn. 26 lutego 2016r. w sprawie zasad centralizacji rozliczeń podatku od towarów i usług (VAT) w Gminie Izabelin oraz gminnych jednostkach budżetowych  41/2019
42/2019  20.05.2019r. odstąpienia od odliczania podatku od towarów i usług od zakupów dokonywanych przez jednostki budżetowe Gminy Izabelin w 2019r. 42/2019
43/2019  20.05.2019r. zmiany budżetu Gminy Izabelin w 2019r. 43/2019
44/2019  21.05.2019r. przekazania majątku ruchomego gminnej jednostce organizacyjnej Centrum Kultury Izabelin 44/2019
45/2019  22.05.2019r. przeprowadzenia konsultacji społecznych projektów statutów sołectw gminy Izabelin 45/2019
46/2019  28.05.2019r. ustalenia składu Społecznej Komisji do spraw Mieszkaniowych 46/2019
47/2019  28.05.2019r. zatwierdzenia sprawozdania finansowego samorządowej instytucji kultury - Gminnej Biblioteki Publicznej w Izabelinie za 2018 rok 47/2019
48/2019  28.05.2019r. zatwierdzenia sprawozdania finansowego samorządowej instytucji kultury - Centrum Kultury Izabelin za 2018 rok 48/2019
49/2019  29.05.2019r. szczegółowych zasad i trybu przyznawania nagrody rocznej dyrektorowi samorządowej instytucji kultury, dla której organizatorem jest Gmina Izabelin oraz określenia wzoru wniosku o przyznanie nagrody rocznej 49/2019
50/2019  31.05.2019r. zmiany budżetu Gminy Izabelin w 2019 roku 50/2019
51/2019  03.06.2019r. ogłoszenia otwartego konkursu ofert na realizację zadania z zakresu upowszechniania sportu w Gminie Izabelin - lato 2019r. 51/2019
52/2019  05.06.2019r. powołania stałej komisji likwidacyjnej składników majątkowych ujętych w ewidencji Urzędu Gminy Izabelin oraz trybu jej działania 52.2019
53/2019  06.06.2019r. powołania komisji ds. wyceny majątku służącego do realizacji zadań komunalnych ujętych w ewidencji Urzędu Gminy Izabelin 53/2019
54/2019  13.06.2019r. przeprowadzenia przetargu ustnego nieograniczonego na sprzedaż działek ew. nr 740/4 i 741/3 stanowiących mienie gminne, polozonych w obrebie Truskaw oraz powołania komisji przetargowej do przeprowadzenia w/w przetargu 54/2019
55/2019  19.06.2019r. zmiany budżetu Gminy Izabelin w 2019r. 55/2019
56/2019  24.06.2019r. określenia wzoru wniosku o realizację zadania publicznego w ramach inicjatywy lokalnej oraz wzoru sprawozdania z wykonania zadania publicznego w ramach inicjatywy lokalnej 56/2019
57/2019  24.06.2019r. ustalenia regulaminu korzystania z zespołu boisk przy Szkole Podstawowej w Izabelinie 57/2019
58/2019  28.06.2019r. zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Izabelin na lata 2019-2026 58/2019
59/2019  01.07.2019r. zmiany budżetu Gminy Izabelin w 2019r. 59/2019
60/2019  02.07.2019r. przyjęcia Gminnej Ewidencji Zabytków Gminy Izabelin 60/2019
61/2019  03.07.2019r. zasad korzystania z przedmiotów jednorazowego użytku wykonanych z tworzyw sztucznych w Urzędzie Gminy Izabelin, jednostkach organizacyjnych Gminy Izabelin oraz w trakcie wydarzeń organizowanych przez Gminę Izabelin 61/2019
62/2019  03.07.2019r. powołania komisji do przeprowadzenia egzaminu na stopień nauczyciela mianowanego 62/2019
63/2019  03.07.2019r. przeprowadzenia konkursu ofert na realizację w 2019 roku zadania publicznego, dotyczącego działalności profilaktycznej w zakresie przeciwdziałania przemocy i uzależnieniom w środowisku dzieci i młodzieży 63/2019
64/2019  15.07.2019r. wprowadzenia regulaminu odbywania praktyk w Urzędzie Gminy Izabelin 64/2019
65/2019  17.07.2019r. zmiany budżetu Gminy Izabelin w 2019r. 65/2019
66/2019  18.07.2019r. ustalenia dni wolnych od pracy w Urzędzie Gminy Izabelin i ustalenia terminu ich odpracowania 66/2019
67/2019  24.07.2019r. przeprowadzenia konkursu ofert na realizację w 2019 roku zadania publicznego z zakresu programu edukacji zdrowotnej i promocji zdrowia pn. "Świadome rodzicielstwo - program edukacyjny dla przyszłych rodziców" 67/2019
68/2019  26.07.2019r. ogłoszenia konkursu ofert na realizację gminnego programu polityki zdrowotnej "STOP grypie 65+". Program szczepień ochronnych przeciwko grypie osób w wieku od 65. roku życia, na lata 2017 - 2019 68.2019
69/2019  21.08.2019r. zmiany budżetu Gminy Izabelin w 2019r. 69.2019
70/2019  23.08.2019r. określenia terminu i miejsca wyborów sołtysów i terminu zgłaszania kandydatów na sołtysa oraz w sprawie ogłoszenia o terminie i miejscu zebrań wiejskich w celu dokonania wyboru rad sołeckich w sołectwach Gminy Izabelin 70.2019
71/2019  23.08.2019r. ustalenia terminu zgłaszania kandydatów na członków komisji wyborczych do przeprowadzenia wyborów sołtysów i rad sołeckich w Gminie Izabelin oraz w sprawie ustalenia diet dla członków komisji wyborczych 71.2019
72/2019  26.08.2019r. informacji o przebiegu wykonania budżetu Gminy Izabelin wraz z informacją o kształtowaniu się wieloletniej prognozy finansowej za pierwsze półrocze 2019r., informacji o przebiegu wykonania planu finansowego gminnych instytucji kultury i Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej w Izabelinie za pierwsze półrocze 2019r. 72.2019
73/2019  26.08.2019r. zmiany Zarządzenia nr 54/2019 z dnia 13.06.2019r. w sprawie przeprowadzenia przetargu ustnego nieograniczonego na sprzedaż działek ew. nr 740/4 i 741/3 stanowiących mienie gminne, położonych w obrębie Truskaw oraz powołania komisji przetargowej do przerowadzenia w/w przetargu. 73.2019
74/2019  27.08.2019r. określenia wzoru wniosku o przyznanie szkolnego stypendium socjalnego/ zasiłku szkolnego 74.2019
75/2019  02.09.2019r. przeprowadzenia konsultacji społecznych projektu Zrównoważonego Planu Mobilności dla Gminy Izabelin 75.2019
76/2019  06.09.2019r. zmiany budżetu Gminy Izabelin w 2019r. 76.2019
77/2019  06.09.2019r. procedury przygotowania projektu budżetu oraz zakresu i szczegółowości materiałów planistycznych do projektu budżetu Gminy Izabelin 77.2019
78/2019  06.09.2019r. powołania komisji wyborczych do przeprowadzenia wyborów sołtysów i rad sołeckich w Gminie Izabelin 78.2019
79/2019  12.09.2019r. zmiany składu Komisji Wyborczej Nr 5 do przeprowadzenia wyborów sołtysów i rad sołeckich w Sołectwie Izabelin C 79.2019
80/2019 18.09.2019r. określenia terminu i miejsca ponownych wyborów sołtysa i terminu zgłaszania kandydatów na sołtysa sołectwa Sieraków w Gminie Izabelin 80.2019
81/2019 18.09.2019r. ustalenia terminu zgłaszania kandydatów na członków komisji wyborczej do przeprowadzenia ponownych wyborów sołtysa sołectwa Sieraków w Gminie Izabelin oraz w sprawie ustalenia diet dla członków komisji wyborczej. 81.2019
82/2019 18.09.2019r. zmiany Zarządzenia Nr 75/2019 Wójta Gminy Izabelin z dnia 2 września 2019 r. w sprawie przeprowadzenia konsultacji społecznych projektu Zrównoważonego Planu Mobilności dla Gminy Izabelin. 82.2019
83/2019 20.09.2019r. zmiany skladu Gminnego Zespołu Interdyscyplinarnego 83.2019
84/2019 20.09.2019r zmainy budżetu Gminy Izabelin w 2019r. 84.2019
85/2019 20.09.2019r. ogłoszenia konkursu na stanowisko kandydata na dyrektora Centrum Kultury Izabelin. 85.2019
86/2019 24.09.2019r. określenia wzoru o zawarcie umowy najmu lokalu z mieszkaniowego zasobu Gminy Izabelin 86.2019
87/2019 27.09.2019r. powołania komisji wyborczej do przeprowadzenia wyborów sołtysa sołectwa Sieraków w Gminie Izabelin 87.2019
88/2019 30.09.2019r. ogłoszenia otwartego konkursu ofert na realizację zadania z zakresu upowszechniania sportu w Gminie Izabelin - jesień i zima 2019r. 88.2019
89/2019 02.10.2019r. powołania Gminnej Komisji Socjalnej dla rozpatrywania wnioskówopomoc materialną o charakterze socjalnym dla uczniów szkół i słuchaczy kolegiów oraz ustalenia jej zadań i trybu pracy 89.2019
90/2019 03.10.2019r. zmiany budżetu Gminy izabelin w 2019r. 90.2019
91/2019 11.10.2019r. zasad płatności nalezności z otrzymanych faktur z wykazanym podatkiem VAT w Gminie Izabelin i jej jednostkach budżetowych metodą podzielonej płatności 91.2019
92/2019 14.10.2019r. zmainy budżetu Gminy Izabelin w 2019r. 92.2019
93/2019 15.10.2019r. przeprowadzenia konsultacji społecznych projektu Programu współpracy Gminy Izabelin z organizacjami pozarządowymi i innymi podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego na rok 2020 93.2019
94/2019 22.10.2019r. zmiany Zarządzenia Nr 93/2019 Wójta Gminy Izabelin z dnia 15.10.2019r w sprawie przeprowadzenia konsultacji społecznych projektu Programu współpracy Gminy Izabelin z organizacjami pozarządowymi i innymi podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego na rok 2020 94.2019