Uchwała krajobrazowa

Izabelin, dnia 1 października 2019 r.

GPA.6722.27.1.2019.AK

 

OBWIESZCZENIE

Na podstawie art. 37b ust. 2 pkt 1 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym  (t.j. Dz. U. z 2018r. poz. 1945 z późn. zm.) 

zawiadamiam

o podjęciu przez Radę Gminy Izabelin w dniu 26 października 2019 r. uchwały Nr XV/112/19 w sprawie przygotowania projektu uchwały w sprawie zasad i warunków sytuowania obiektów małej architektury, tablic reklamowych i urządzeń reklamowych oraz ogrodzeń, ich gabarytów, standardów jakościowych oraz rodzajów materiałów budowlanych, z jakich mogą być wykonane na terenie gminy Izabelin.

Informacje na temat aktualnie prowadzonych prac nad projektem uchwały w sprawie zasad i warunków sytuowania obiektów małej architektury, tablic reklamowych i urządzeń reklamowych oraz ogrodzeń, ich gabarytów, standardów jakościowych oraz rodzajów materiałów budowlanych, z jakich mogą być wykonane dostępne są na stronie internetowej Gminy Izabelin pod adresem: www.bip.izabelin.pl w zakładce „zagospodarowanie przestrzenne”, „dokumenty w trakcie sporządzania”.

Wnioski do przygotowywanego projektu uchwały można składać osobiście w Kancelarii Urzędu Gminy Izabelin, ul. 3 Maja 42, 05-080 Izabelin, przesyłać na adres do Urząd Gminy Izabelin, ul. 3 Maja 42, 05-080 Izabelin lub drogą mailową na adres: kancelaria@izabelin.pl.
We wniosku należy podać: nazwisko, imię, nazwę i adres wnioskodawcy, przedmiot wniosku oraz oznaczenie nieruchomości, której dotyczy.
Termin składania wniosków: do dnia 31 grudnia 2019 r.
Organem właściwym do rozpatrzenia wniosków jest Wójt Gminy Izabelin.

 

                                                                                                           Wójt Gminy Izabelin

                                                                                                            /-/ Dorota Zmarzlak