Uchwała krajobrazowa

Chcemy aby dokument docelowo regulował kwestie:

 • reklam w tym szyldów (np. maksymalne powierzchnie tablic reklamowych, miejsca sytuowania reklam typu: elewacje budynków, okna budynków, balustrady, tarasy, ogrodzenia, słupy ogłoszeniowe, obiekty i urządzenia infrastruktury technicznej);
 • obiektów małej architektury (np. kolorystykę i materiały, z których będą wykonane ławki, kosze na śmieci, słupy ogłoszeniowe, itp. obiekty służące rekreacji codziennej i utrzymaniu czystości);
 • ogrodzeń (np. maksymalne wysokości ogrodzeń i cokołów, przezierność ogrodzeń, rodzaje materiałów, z których mają być wykonane oraz ich kolorystykę).

Uchwała krajobrazowa jest szansą na poprawę estetyki naszej gminnej przestrzeni. Da nam realny wpływ na formę i miejsce sytuowania wszechobecnych reklam, pomoże zapobiec dalszemu oszpecaniu krajobrazu naszej gminy.

Dokument dotykał będzie nie tylko przestrzeni publicznej ale także prywatnej. Dlatego też przy jego tworzeniu zależy nam na dialogu z mieszkańcami i przedsiębiorcami. To, że jest to duże wyzwanie pokazują doświadczenia innych samorządów w całym kraju. W lutym 2019 r. dokument obowiązywał w 0,8% gmin w Polsce. Dotychczas uchwałę krajobrazową udało się wprowadzić w życie tylko niewielu dużym miastom w Polsce (np. Gdańsk, Łódź,). W naszym województwie uchwała obowiązuje tylko w dwóch gminach miejskich (Ciechanów, Piaseczno).

Etapy tworzenia dokumentu:

 • Podjęcie uchwały intencyjnej przez Radę Gminy ( 26.10.2019 r.);
 • Zbieranie wniosków oraz wybór Wykonawcy dokumentu (do 29.02.2020 r.);
 • Sporządzenie projektu dokumentu;
 • Uzgodnienie projektu dokumentu z Wojewódzkim Konserwatorem Zabytków,
 • Zebranie opinii od Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska, Marszałka  Województwa, Państwowej Straży Pożarnej;
 • Konsultacje społeczne (w tym warsztaty), zbieranie uwag i ich rozpatrzenie przez Wójt Gminy;
 • Przyjęcie uchwały przez Radę Gminy wraz z rozpatrzeniem uwag, nieuwzględnionych przez Wójt Gminy;
 • Okres przejściowy dostosowania do zasad i warunków określonych w uchwale (vacatio-legis);
 • Wejście w życie przepisów uchwały;

Wnioski do uchwały krajobrazowej można składać osobiście w Kancelarii Urzędu Gminy Izabelin, ul. 3 Maja 42, 05-080 Izabelin, przesyłać na adres do Urząd Gminy Izabelin, ul. 3 Maja 42, 05-080 Izabelin lub drogą mailową na adres: kancelaria@izabelin.pl, w terminie do dnia 29 lutego 2020 r.

Wzór wniosku dostępny jest na stronie internetowej: www.bip.izabelin.pl w zakładce „planowanie przestrzenne”, „dokumenty w trakcie sporządzania”.