Uchwała krajobrazowa

Chcemy aby dokument docelowo regulował kwestie:

  • reklam w tym szyldów (np. maksymalne powierzchnie tablic reklamowych, miejsca sytuowania reklam typu: elewacje budynków, okna budynków, balustrady, tarasy, ogrodzenia, słupy ogłoszeniowe, obiekty i urządzenia infrastruktury technicznej);
  • obiektów małej architektury (np. kolorystykę i materiały, z których będą wykonane ławki, kosze na śmieci, słupy ogłoszeniowe, itp. obiekty służące rekreacji codziennej i utrzymaniu czystości);
  • ogrodzeń (np. maksymalne wysokości ogrodzeń i cokołów, przezierność ogrodzeń, rodzaje materiałów, z których mają być wykonane oraz ich kolorystykę).

Uchwała krajobrazowa jest szansą na poprawę estetyki naszej gminnej przestrzeni. Da nam realny wpływ na formę i miejsce sytuowania wszechobecnych reklam, pomoże zapobiec dalszemu oszpecaniu krajobrazu naszej gminy.

Dokument dotykał będzie nie tylko przestrzeni publicznej ale także prywatnej. Dlatego też przy jego tworzeniu zależy nam na dialogu z mieszkańcami i przedsiębiorcami. To, że jest to duże wyzwanie pokazują doświadczenia innych samorządów w całym kraju. W lutym 2019 r. dokument obowiązywał w 0,8% gmin w Polsce. Dotychczas uchwałę krajobrazową udało się wprowadzić w życie tylko niewielu dużym miastom w Polsce (np. Gdańsk, Łódź,). W naszym województwie uchwała obowiązuje tylko w dwóch gminach miejskich (Ciechanów, Piaseczno).

Podpisanie umowy na opracowanie uchwały krajobrazowej

W dniu 10 marca 2020 r. podpisaliśmy umowę na opracowanie uchwały krajobrazowej dla naszej gminy. Dokument ma docelowo regulować zasady i warunki sytuowania reklam, szyldów, obiektów małej architektury i ogrodzeń na terenie gminy.
Wykonawcą została firma „Bartosz Poniatowski: Projekt Miasto” z Łodzi. Termin realizacji zadania ustalono na grudzień 2020 r. Firma posiada doświadczenie w sporządzaniu uchwał krajobrazowych - jest współautorem uchwały dla Łodzi, opracowała także w ostatnim czasie uchwały dla Nysy oraz Cieszyna.

Harmonogram prac

  • luty zebranie wniosków od mieszkańców, sołectw, organizacji pozarządowych, Dyrekcji KPN;
  • marzec – maj: opracowanie założeń do dokumentu oraz konsultacje z władzami gminy;
  • czerwiec prekonsultacje dokumentu, w tym spotkanie otwarte dla mieszkańców i przedsiębiorców;
  • sierpień - wrzesień: uzgodnienia zewnętrzne projektu uchwały;
  • październik – listopad: wyłożenie projektu do publicznego wglądu, w tym dyskusja publiczna, zbieranie uwag;
  • grudzień skierowanie do uchwalenia przez radę Gminy;

Propozycje założeń do projektu uchwały przedstawimy na etapie proekonultacji w broszurze przygotowanej w sposób zrozumiały i przyjazny dla mieszkańców i przedsiębiorców.

W najbliższym czasie planujemy prowadzić działania informacyjne zachęcające przedsiębiorców działających na terenie gminy, do włączenia się w proces tworzenia dokumentu.