Uchwała krajobrazowa

Chcemy aby dokument docelowo regulował kwestie:

  • reklam w tym szyldów (np. maksymalne powierzchnie tablic reklamowych, miejsca sytuowania reklam typu: elewacje budynków, okna budynków, balustrady, tarasy, ogrodzenia, słupy ogłoszeniowe, obiekty i urządzenia infrastruktury technicznej);
  • obiektów małej architektury (np. kolorystykę i materiały, z których będą wykonane ławki, kosze na śmieci, słupy ogłoszeniowe, itp. obiekty służące rekreacji codziennej i utrzymaniu czystości);
  • ogrodzeń (np. maksymalne wysokości ogrodzeń i cokołów, przezierność ogrodzeń, rodzaje materiałów, z których mają być wykonane oraz ich kolorystykę).

Uchwała krajobrazowa jest szansą na poprawę estetyki naszej gminnej przestrzeni. Da nam realny wpływ na formę i miejsce sytuowania wszechobecnych reklam, pomoże zapobiec dalszemu oszpecaniu krajobrazu naszej gminy.

Dokument dotykał będzie nie tylko przestrzeni publicznej ale także prywatnej. Dlatego też przy jego tworzeniu zależy nam na dialogu z mieszkańcami i przedsiębiorcami. To, że jest to duże wyzwanie pokazują doświadczenia innych samorządów w całym kraju. W lutym 2019 r. dokument obowiązywał w 0,8% gmin w Polsce. Dotychczas uchwałę krajobrazową udało się wprowadzić w życie tylko niewielu dużym miastom w Polsce (np. Gdańsk, Łódź,). W naszym województwie uchwała obowiązuje tylko w dwóch gminach miejskich (Ciechanów, Piaseczno).


Spotkanie dla Mieszkańców i Przedsiębiorców z udziałem wójta gminy Izabelin
oraz autora uchwały krajobrazowej
24 CZERWCA 2020 r. (środa)*

* forma spotkania zostanie dostosowana do aktualnych zaleceń sanitarnych. Prosimy o śledzenie szczegółów dotyczących spotkania na stronie www.gmina.izabelin.pl oraz na Facebooku Urzędu Gminy Izabelin.


 Uchwała krajobrazowa dla Izabelina

 Gdy 11 września 2015 roku weszła w życie tzw. „ustawa krajobrazowa”, czyli ustawa z dnia 24 kwietnia 2015 r. o zmianie niektórych ustaw w związku ze wzmocnieniem narzędzi ochrony krajobrazu (Dz. U. z 2015 r. poz. 774, 1688.), zostały zaspokojone nadzieje wielu osób – miejskich aktywistów, planistów i mieszkańców. Samorządy otrzymały długo wyczekiwane narzędzie do walki z nieopanowanym chaosem reklamowym.

Zakładano, że uchwały krajobrazowe będą podejmowane na masową skalę. Jednak, jak pokazała praktyka, podjęto dotąd niecałe 40 uchwał. Tymczasem uchwały krajobrazowe są skuteczne! Pokazuje to przykład Nysy, Gdańska i Sopotu, gdzie regulację przynoszą realne efekty w przestrzeni miejskiej – jeśli tylko jest wola polityczna do realizacji uchwały. Zatem podjęcie i egzekwowanie uchwał krajobrazowych zależy od indywidualnego podejścia konkretnych gmin. Oczekiwania mieszkańców są jednak jednoznaczne – średnio powyżej ¾ badanych przyznaje, że problem reklamowy należy rozwiązać – pytaniem jest jednak: „w jakim stopniu?”, czyli jak będzie wyglądał konsensus społeczny wprowadzonych uregulowań.

Uchwała krajobrazowa, mimo szerokiego spektrum tego pojęcia, dotyczy w rzeczywistości jedynie kilku elementów zagospodarowania przestrzennego, takich jak tablice reklamowe i urządzenia reklamowe, w tym szyldy, obiekty małej architektury i ogrodzenia. Ponadto musi ona dotyczyć obszaru całej gminy, może wprowadzać różne regulacje dla różnych obszarów i musi nakładać obowiązek dostosowania istniejących w dniu jej wejścia w życie reklam w czasie minimum roku.

Krajobraz naturalny Izabelina to przede wszystkim teren Kampinoskiego Parku Narodowego oraz jego otulina, które obejmują cały obszar gminy. W strefie zurbanizowanej, krajobraz antropogeniczny stanowi zabudowa wiejska, małomiasteczkowa i rezydencjonalna, z niewielką strefą przemysłową. Na tę warstwę zagospodarowania przestrzennego nakłada się między innymi nieład przestrzenny wywołany chaotycznym sytuowaniem tablic i urządzeń reklamowych. Koncentruje się on na niewielkim obszarze gminy, równocześnie najbardziej uczęszczanym przez mieszkańców na co dzień.

Tymczasem rozwiązań problemu chaosu przestrzennego może być wiele. Należy wybrać taki model, który będzie rozwiązywał maksymalną liczb problemów przy minimalnej liczbie środków. O ostatecznym kształcie uchwały będą decydowali Radni Gminy, jednak szczegółowe zapisy będą poddawane w pełni otwartej i transparentnej dyskusji publicznej i to mieszkańcy będą mieli najistotniejszy wpływ na kształt postanowień uchwały krajobrazowej Izabelina.

Założenie do uchwały krajobrazowej gminy Izabelin

lpsekcja dokumentutreść/idea/problematyka do uwzględnieniaźródło/ uzasadnienie
0 cel uchwały Poprawa wizerunku Izabelina jako gminy czystej wizualnie, uporządkowanej, leśnej, ekologicznej, wolnej od reklam wielkoformatowych i świetlnych. wnioski społeczne
preambuła Uchwała krajobrazowa realizuje założenia dokumentów strategicznych, wypracowanych społecznie oraz spełniała oczekiwania mieszkańców w zakresie harmonii walorów przyrodniczych i architektonicznych. wnioski społeczne, analizy własne
1 definicje pojęcia architektoniczne, niezdefiniowane w ustawach – np. elewacja, osie kompozycyjne doświadczenie własne
typy reklam - maksymalne ograniczenie do pojęć typu baner, pylon – dla ujednoznacznienia zakazów lub dopuszczeń (ograniczony katalog form) doświadczenie własne
2 postanowienia ogólne Brak podziału na obszary, kształtowanie zapisów w oparciu o występowanie zabudowy i jej stylistykę. Krajobraz naturalny jako wartość nadrzędna wszystkie uwarunkowania i doświadczenie własne, analizy własne
Określenie sposobu dokonywania pomiarów gabarytowych i odległościowych. doświadczenie własne
3 szyldy Ograniczenie liczby szyldów – dla każdej działalności maksymalnie 3, tj.: 1 szyld na budynku, 1 szyld w witrynie, 1 szyld wolnostojący. oczekiwania społeczne, doświadczenie własne
Szyldy wolnostojące jako preferowana forma – wskazanie form i gabarytów (tabliczka 0,7m2 na słupku, pylon do 3m2, pylon zbiorczy do 6m2). doświadczenie własne, analizy własne
Lepsze dopasowanie szyldów na budynkach – wprowadzenie wytycznych kompozycyjnych, graniczenie dopuszczonych miejsc sytuowania, co określi gabaryty szyldów na budynku w zależności od kompozycji elewacji, bez podawania sztywnych gabarytów. doświadczenie własne, analizy własne
4 reklamy Poprawa standardu jakościowego reklam – zakaz banerów i reklamy wyświetlanej, nakaz utrzymania w dobrym stanie technicznym. wszystkie uwarunkowania i doświadczenie własne, analizy własne
Usunięcie nadmiaru reklam i dominacja krajobrazu – ograniczenia powierzchni reklam do 6 m2 jako łącznej i maksymalnej powierzchni na pojedynczej nieruchomości. wnioski społeczne, doświadczenie własne, analizy własne
Zakaz reklam w Kampinoskim Parku Narodowym. wnioski społeczne, wytyczne KPN
Walka z koncentracją reklam przy skrzyżowaniach – zakaz sytuowania w promieniu 30m od skrzyżowania. doświadczenie własne, analizy
5 ogrodzenia Zakaz przęseł z prefabrykatów betonowych. wszystkie uwarunkowania i doświadczenie własne, analizy własne
Zapewnienie możliwości migracji zwierząt – wg wytycznych KPN. wytyczne KPN, wnioski
Zakaz ogrodzeń pełnych od strony przestrzeni publicznych. doświadczenie własne, analizy
Ograniczenie wysokości cokołu do 40 cm. wytyczne KPN, wnioski
6 obiekty małej architektury Trwałe materiały budowlane, utrzymanie odległości komfortowych dla ruchu pieszego. wnioski społeczne
Temat wart rozwinięcia w oddzielnym opracowaniu. wszystkie uwarunkowania
7 warunki dostosowania Tablice i urządzenia reklamowe, w tym szyldy – 1 rok. doświadczenie własne, analizy
Ogrodzenia i obiekty małej architektury – zwolnienie. doświadczenie własne, analizy

 Bartosz Poniatowski
autor uchwały krajobrazowej
dla gm. Izabelin


 

Uchwała krajobrazowa – aktualności kwiecień 2020

Z końcem lutego zakończyliśmy zbieranie wniosków do uchwały krajobrazowej. Wpłynęło 6 wniosków (4 od osób fizycznych, 1 od sołectwa Hornówek oraz 1 od Dyrekcji KPN). Aktualnie na zlecenie gminy firma „Bartosz Poniatowski: Projekt Miasto” z Łodzi pracuje nad założeniami do dokumentu. Wykonawca posiada doświadczenie w sporządzaniu uchwał krajobrazowych - jest współautorem uchwały dla Łodzi, opracował także uchwały dla Nysy oraz Cieszyna. Obecnie pracuje także nad uchwałą dla Wisły i Ustki.

Umowny termin realizacji projektu to grudzień 2020 r., zastrzegamy jednak jego ewentualne przedłużenie ze względu na sytuację epidemiologiczną w kraju.

Umowny harmonogram prac:

  • luty: zebranie wniosków od mieszkańców, sołectw, organizacji pozarządowych, Dyrekcji KPN;
  • marzec – maj: opracowanie założeń do dokumentu oraz konsultacje z władzami gminy;
  • czerwiec: prekonsultacje dokumentu, w tym spotkanie otwarte dla mieszkańców i przedsiębiorców;
  • sierpień - wrzesień: uzgodnienia zewnętrzne projektu uchwały;
  • październik – listopad: wyłożenie projektu do publicznego wglądu, w tym dyskusja publiczna, zbieranie uwag;
  • grudzień: skierowanie do uchwalenia przez radę Gminy;

Propozycje założeń do projektu uchwały przedstawimy na etapie prekonsultacji w broszurze przygotowanej w sposób zrozumiały i przyjazny dla mieszkańców i przedsiębiorców.

W najbliższym czasie planujemy prowadzić działania informacyjne zachęcające przedsiębiorców działających na terenie gminy,  do włączenia się w proces tworzenia dokumentu.