Zawiadomienie – Obwieszczenie dotyczy postępowania w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia polegającego na „Budowie sieci kanalizacji sanitarnej w Izabelinie Południowym, gm. Izabelin”

  • Drukuj zawartość bieżącej strony
  • Zapisz tekst bieżącej strony do PDF
21 maja 2020

Zawiadomienie – Obwieszczenie dotyczy postępowania w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia polegającego na „Budowie sieci kanalizacji sanitarnej w Izabelinie Południowym, gm. Izabelin”.

Na podstawie art. 9, art. 10 i art. 49 ustawy z dnia 14 czerwca 1960r. Kodeks postępowania administracyjnego (Dz. U. z 2020 r., poz. 256 ze zm.) zwanej dalej „k.p.a., ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (Dz. U. z 2020 r., poz. 283 ze zm.) informuję, że Dyrektor Zarządu Zlewni w Łowiczu Państwowego Gospodarstwa Wodnego Wody Polskie wyraził opinię z dnia 9 kwietnia 2020 r. znak: WA.ZZŚ.5.435.1.117.2020.KP (data wpływu do Urzędu: 4 maja 2020 r.) stwierdzając brak konieczności przeprowadzania oceny oddziaływania na środowisko.

Ponieważ w powyższej sprawie liczba stron przekracza 10, zgodnie z art. 74 ust. 3 ustawy o udostępnianiu informacji oraz art. 49 k.p.a. – niniejsze zawiadomienie zostaje podane stronom do publicznej wiadomości przez zamieszczenie w publicznie dostępnym wykazie danych na stronie Biuletynu Informacji Publicznej Urzędu Gminy Izabelin oraz wywieszenie na tablicy ogłoszeń Urzędu Gminy Izabelin.

Autor: Anna Niedźwiedzka

Rozwiń Metryka

Podmiot udostępniający informację:Urząd Gminy Izabelin
Data utworzenia:2020-05-21
Data publikacji:2020-05-21
Osoba sporządzająca dokument:Anna Niedźwiedzka
Osoba wprowadzająca dokument:Anna Sikorska
Liczba odwiedzin:1091