Nabór na stanowisko urzędnicze w Urzędzie Gminy Izabelin inspektora ds. ochrony środowiska

Zakres zadań wykonywanych na stanowisku:

 1. Podejmowanie i prowadzenie działań proekologicznych oraz edukacja ekologiczna w zakresie ochrony środowiska;
 2. Współpraca przy przygotowywaniu dokumentacji w zakresie pozyskiwania dofinansowywania przedsięwzięć w zakresie ochrony środowiska;
 3. Sprawowanie kontroli przestrzegania i stosowania przepisów ustawy o utrzymaniu czystości i porządku w gminach oraz prowadzenie zadań wynikających z ustawy, w szczególności:
  • kontrola podmiotów odbierających odpady komunalne od właścicieli nieruchomości oraz prowadzenie postępowań w przypadku naruszania zapisów w wydanych zezwoleniach
  • kontrolowanie realizacji obowiązków właścicieli nieruchomości związanych z utrzymaniem czystości i porządku
  • udostępnianie na stronie internetowej urzędu gminy oraz w sposób zwyczajowo przyjęty informacji wynikających z przepisów ustawy
  • przygotowywanie corocznej analizy stanu gospodarki odpadami komunalnymi na terenie gminy,
  • prowadzenie ewidencji: zbiorników bezodpływowych, przydomowych oczyszczalni ścieków, umów zawartych na odbieranie odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości w celu kontroli wykonywania przez właścicieli nieruchomości i przedsiębiorców obowiązków wynikających z ustawy,
  • współudział w opracowaniu dokumentów, projektów uchwał i aktów prawa miejscowego wymaganych ustawą o utrzymaniu czystości i porządku w gminach oraz stała ich weryfikacja;
 4. Wykonywanie czynności kontrolnych w zakresie przestrzegania przepisów dotyczących ochrony środowiska pozostających w kompetencjach organów gminy;
 5. Sporządzanie i udzielanie odpowiedzi na zapytania i wnioski o udostępnienie informacji  publicznej w zakresie realizowanych zadań;
 6. Prowadzenie spraw związanych z udostępnianiem informacji o środowisku i jego ochronie;
 7. Tworzenie, przekazywanie i aktualizowanie informacji do Biuletynu Informacji Publicznej i strony Urzędu Gminy Izabelin oraz innych środków przekazu;
 8. Sporządzanie stosownych analiz i sprawozdań wynikających z powierzonego zakresu czynności.
 9. Planowanie i inicjowanie działań służących ochronie środowiska 
 10. Realizacja innych zadań i działań wynikających z przepisów prawa lub doraźnej potrzeby związanej z ochroną środowiska przyrodniczego;
 11. Sprawozdawczość z zakresu działalności wydziału;
 12. Przygotowanie projektów uchwał w zakresie działania wydziału;
 13. Współpraca z innymi jednostkami (WIOŚ, Kampinoski Park Narodowy, Inspekcja Sanitarna, RDOŚ) w zakresie działań wydziału.

Informacja o warunkach pracy i płacy na danym stanowisku:

•       Umowa o pracę przewidywany okres zatrudnienia od września 2020 r. 

•       Pierwsza umowa o pracę zawierana jest na czas określony na 6 miesięcy po tym okresie możliwe jest zawarcie kolejnej umowy o pracę

•       Czas pracy: pełen wymiar przeciętnie 40 godz. tygodniowo.

•       Wynagrodzenie miesięczne: wynagrodzenie zasadnicze do 6500,- złotych brutto oraz dodatek za wieloletnią pracę w zależności od posiadanego stażu pracy. Dodatkowe wynagrodzenie roczne tzw.” trzynastka”  zgodnie z ustawą z dnia 12 grudnia 1997 r.(tj. Dz.U.2018 r. poz. 1872).

•       Praca w budynku Urzędu i w terenie.

Wymagania niezbędne:

•       Wykształcenie wyższe ochrona środowiska lub administracja.

•       Co najmniej 3-letni staż pracy.

•       Obsługa programów informatycznych Microsoft Office.

•       Prawo jazdy kat. B.

•       Obywatelstwo polskie.

•       Pełna zdolność do czynności prawnych oraz korzystanie z pełni praw publicznych.

•       Brak skazania prawomocnym wyrokiem sądu za umyślne przestępstwo ścigane z oskarżenia publicznego lub umyślne przestępstwo skarbowe.

•       Nieposzlakowana opinia

Wymagania dodatkowe:

•       Doświadczenie w pracy na podobnym stanowisku.

•       Doświadczenie w pracy z interesantem.

•       Umiejętność sprawnej organizacji pracy własnej.

•       Odpowiedzialność, samodzielność, komunikatywność, systematyczność.

•       Znajomość przepisów prawa w zakresie stosowania ustawy o utrzymaniu czystości i porządku w gminach,  kodeksu postępowania administracyjnego, ustawy Prawo ochrony środowiska.

Wskaźnik zatrudnienia osób niepełnosprawnych: W miesiącu poprzedzającym datę upublicznienia ogłoszenia wskaźnik zatrudnienia osób niepełnosprawnych w jednostce, w rozumieniu przepisów o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych, jest wyższy niż 6 %.

 

Wymagane dokumenty i oświadczenia:

•       Podpisany życiorys z przebiegiem nauki i pracy zawodowej oraz list motywacyjny;

•       Kopie dokumentów potwierdzające wymagane wykształcenie;

•       Kopie świadectw pracy dokumentujące wymagany staż pracy lub zaświadczenie o zatrudnieniu w przypadku trwania stosunku pracy;

•       Oświadczenie o posiadanym obywatelskie polskim;

•       Oświadczenie o pełnej zdolności do czynności prawnych oraz korzystaniu z pełni praw publicznych;

•       Oświadczenie, że kandydat nie był skazany prawomocnym wyrokiem sądu za umyślne przestępstwo ścigane z oskarżenia publicznego lub umyślne przestępstwo skarbowe;

•       Oświadczenie o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych zawartej w ofercie pracy na potrzeby tej rekrutacji.

Osoby zainteresowane prosimy o dostarczenie osobiste lub za pośrednictwem poczty kompletu dokumentów w terminie do dnia 28 sierpnia 2020 r. (decyduje data faktycznego wpływu do Urzędu) na adres:

Urząd Gminy Izabelin
05-080 Izabelin ul. 3 Maja 42
z dopiskiem na kopercie:
Rekrutacja na stanowisko Inspektora ds. Ochrony Środowiska w Wydziale Ochrony Środowiska

Oferty odrzucone zostaną komisyjnie zniszczone