Informacje półroczne i sprawozdania roczne z wykonania budżetu 2020

Okres sprawozdawczy

Nazwa dokumentu

Treść dokumentu

2020 rok

Sprawozdanie z wykonania budżetu Gminy Izabelin za 2020 rok

Opinia Regionalnej Izby Obrachunkowej

 
I półrocze 2020 r.

Informacja o przebiegu wykonania budżetu Gminy Izabelin wraz z informacją o kształtowaniu się wieloletniej prognozy finansowej za pierwsze półrocze 2019 r., informacji o przebiegu wykonania planu finansowego gminnych instytucji kultury i Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej w Izabelinie za pierwsze półrocze 2019 r.

Opinia Regionalnej Izby Obrachunkowej

informacja