Biuletyn Informacji Publicznej Urzędu Gminy Izabelin

Konkurs na stanowisko Kierownika Dziennego Domu Senior + w Izabelinie

16 października 2020

Kierownik Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Izabelinie ogłasza konkurs na stanowisko Kierownika Dziennego Domu Senior + w Izabelinie.
Kierownik DDS+ bezpośrednio podlegać będzie kierownikowi GOPS w Izabelinie.

Wymagania niezbędne stawiane kandydatowi:

 1. Wykształcenie wyższe oraz specjalizacja z zakresu organizacji pomocy społecznej zgodnie z art. 122 ust. 1 ustawy z dnia 12 marca 2004r o pomocy społecznej (Dz.U. Z 2019 r. poz. 1507 ze zmianami)
 2. Staż pracy 5 lat, w tym minimum 3 lata w pomocy społecznej.
 3. Stan zdrowia pozwalający na zatrudnienie na w/w stanowisku.
 4. Brak skazania prawomocnym wyrokiem sądu za umyślne przestępstwo ścigane z oskarżenia publicznego lub umyślne przestępstwo skarbowe.
 5. Pełna zdolność do czynności prawnych i korzystania z praw publicznych.
 6. Obywatelstwo polskie.

Informacja o warunkach pracy na danym stanowisku

Wymagania dodatkowe:

 1. Cechy niezbędne do pracy z ludźmi starszymi i niepełnosprawnymi tj:
  Empatia, życzliwość oraz cierpliwość i właściwe podejście do podopiecznych.
 2. Umiejętność kierowania zespołem pracowników.
 3. Umiejętność współpracy oraz skutecznego komunikowania się.
 4. Umiejętność praktycznego stosowania przepisów.
 5. Umiejętność analizy dokumentów i sporządzania pism urzędowych.
 6. Znajomość procedur i umiejętność pisania wniosków i pozyskiwania środków zewnętrznych, w tym unijnych.
 7. Dyspozycyjność.
 8. Predyspozycje osobowościowe: umiejętność pracy w zespole, rzetelność, prawdomówność, odpowiedzialność, sumienność, obowiązkowość, łatwość nawiązywania kontaktów z ludźmi, kultura osobista.

Zakres zadań wykonywanych na w/w stanowisku:

Niezbędne dokumenty:

 1. CV z dokładnym opisem przebiegu pracy zawodowej.
 2. List motywacyjny.
 3. Wypełniony kwestionariusz osobowy dla osoby ubiegającej się o zatrudnienie.
 4. Oświadczenie o posiadaniu pełnej zdolności do czynności prawnych, korzystaniu z pełni praw publicznych oraz braku prawomocnego skazania za przestępstwa umyślne ścigane z oskarżenia publicznego lub umyślne przestępstwa skarbowe.
 5. Dokumenty potwierdzające wymagany staż pracy.
 6. Dokumenty potwierdzające wykształcenie i kwalifikacje zawodowe.
 7. Czytelnie podpisana zgoda na przetwarzanie danych osobowych w celu realizacji procesu naboru i informacja o przetwarzania danych osobowych w związku z prowadzonym naborem. - pliki do pobrania poniżej.

Termin i miejsce składania dokumentów:

Oferty należy składać w terminie do dnia 27 października 2020 r. do godz. 15.00 w Gminnym Ośrodku Pomocy w Izabelinie ul. 3-Maja 42 05-080 Izabelin, w zamkniętych kopertach z dopiskiem „Konkurs na stanowisko kierownika Dziennego Domu Senior + w Izabelinie”.

Oferty, które wpłyną po wyżej określonym terminie nie będą rozpatrywane.

 

Otwarcie ofert nastąpi komisyjnie w siedzibie Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej Izabelin w dniu 28 października 2020 r.

Szczegółowe informacje można uzyskać pod nr. Telefonu 22 722 79 95.

Kandydaci zakwalifikowani zostaną poinformowani telefonicznie o terminie rozmowy kwalifikacyjnej.

Informacja o wynikach konkursu zostanie opublikowana na stronie BIP Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej oraz na stronie internetowej Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej.

Autor: Marlena Ochota

Rozwiń Metryka

Podmiot udostępniający informację:Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Izabelinie
Data utworzenia:2020-10-16
Data publikacji:2020-10-16
Osoba sporządzająca dokument:Marlena Ochota
Osoba wprowadzająca dokument:Rafał Bieńkowski
Liczba odwiedzin:554

Rozwiń Historia zmian

Data i godzina zmianyOsoba zmieniającaOpis zmianyPoprzednia wersja
2020-10-16 00:00:00Rafał BieńkowskiwpisKonkurs na stanowisko Kierownika Dziennego Domu Senior + w Izabelinie