Analiza zmian w zagospodarowaniu przestrzennym Gminy Izabelin

Uchwała Nr XII/103/11 z dnia 30 listopada 2011 r. Rada Gminy Izabelin dokonała oceny aktualności Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego Gminy Izabelin i obowiązujących mpzp.

Załączniki: