Oświadczenia majątkowe

Terminy składania przez radnych oświadczeń o stanie majątkowym:

Pierwsze oświadczenie w terminie 30 dni od dnia:

  • złożenia ślubowania,

Kolejne oświadczenia:

  • co roku do dnia 30 kwietnia, wg stanu na dzień 31 grudnia roku poprzedniego.

Ostatnie oświadczenie:

  • na dwa miesiące przed upływem kadencji,

 

WZÓR oświadczenia majątkowego RADNEGO GMINY. Wzory dostępne są w formacie PDF (do druku) oraz .docx (możliwosć edytowania).

 

OBWIESZCZENIE PREZESA RADY MINISTRÓW z dnia 9 października 2017 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów w sprawie określenia wzorów formularzy oświadczeń majątkowych radnego powiatu, członka zarządu powiatu, sekretarza powiatu, skarbnika powiatu, kierownika jednostki organizacyjnej powiatu, osoby zarządzającej i członka organu zarządzającego powiatową osobą prawną oraz osoby wydającej decyzje administracyjne w imieniu starosty