Oświadczenia majątkowe

Terminy składania przez radnych oświadczeń o stanie majątkowym:

Pierwsze oświadczenie w terminie 30 dni od dnia:

  • złożenia ślubowania,

Kolejne oświadczenia:

  • co roku do dnia 30 kwietnia, wg stanu na dzień 31 grudnia roku poprzedniego.

Ostatnie oświadczenie:

  • na dwa miesiące przed upływem kadencji,

 

WZÓR oświadczenia majątkowego RADNEGO GMINY.

 

 

 OBWIESZCZENIEPREZESA RADY MINISTRÓWzdnia 9 października 2017 r.w sprawieogłoszeniajednolitegoteksturozporządzeniaPrezesaRadyMinistróww sprawieokreśleniawzorówformularzyoświadczeńmajątkowychradnegogminy,wójta,zastępcywójta,sekretarzagminy,skarbnikagminy,kierownikajednostkiorganizacyjnejgminy,osobyzarządzająceji członkaorganuzarządzającegogminnąosobąprawnąorazosobywydającejdecyzjeadministracyjnew imieniuwójta