Komisje Rady Gminy

 ZAKRES DZIAŁANIA KOMISJI STAŁYCH RADY GMINY IZABELIN

 1. KOMISJA REWIZYJNA: Komisja kontroluje działalność wójta, gminnych jednostek organizacyjnych i jednostek pomocniczych gminy pod względem gospodarki finansowej, a także wykonuje inne zadania kontrolne na zlecenie Rady w zakresie i w formach wskazanych w uchwałach Rady.Komisja opiniuje wykonanie budżetu gminy oraz sporządza wniosek o udzielenie absolutorium wójtowi w zakresie realizacji budżetu.
 2. KOMISJI SKARG, WNIOSKÓW I PETYCJI: Do zadań należy opiniowanie skarg na działanie Wójta i gminnych jednostek organizacyjnych, oraz rozpatrywanie składanych przez obywateli wniosków i petycji.
 3. KOMISJA GOSPODARCZO - FINANSOWA: Komisja działa w zakresie spraw dotyczących rozwoju społeczno-gospodarczego, przestrzennego, działalności finansowej. Komisja opiniuje projekt budżetu gminy i czuwa nad realizacją budżetu.
 4. KOMISJA BEZPIECZEŃSTWA, PORZĄDKU PUBLICZNEGO I OCHRONY ŚRODOWISKA:  Komisja działa w zakresie spraw związanych z bezpieczeństwem mieszkańców, porządkiem publicznym i ochroną środowiska.
 5. KOMISJA OŚWIATY, KULTURY, SPORTU I TURYSTYKI: Komisja obejmuje swoim działaniem sprawy związane z rozwojem życia mieszkańców w sferze oświaty, kultury, sportu i turystyki.
 6. KOMISJA ZDROWIA, OPIEKI SPOŁECZNEJ I PROFILAKTYKI:  Komisja działa w zakresie spraw związanych z ochroną życia mieszkańców gminy w dziedzinie zdrowia, opieki społecznej i profilaktyki.

 

TERMINY POSIEDZEŃ KOMISJI STAŁYCH RADY GMINY IZABELIN W 2018 ROKU:

 • 10.12.2018 r. godz. 12.00 posiedzenie Komisji Zdrowia, Opieki Społecznej i Profilaktyki
 • 10.12.2018 r. godz. 14.30 posiedzenie Komisji Bezpieczeństwa, Porządku Publicznego i Ochrony Środowiska
 • 10.12.2018 r. godz. 17.00 posiedzenie Komisji Oświaty, Kultury, Sportu i Turystyki
 • 17.12.2018 r. godz. 10:00 posiedzenie Komisji Skarg, Wniosków i Petycji
 • 17.12.2018 r. godz. 17:30 posiedzenie Komisji Rewizyjnej
 • 17.12.2018 r. godz. 18.00 posiedzenie Komisji Gospodarczo - Finansowej
 • 14.01.2019 r.  godz. 18.00 posiedzenie Komisji Oświaty, Kultury, Sportu i Turystyki (sala Biura Rady Gminy)
 • 21.01.2019 r. godz. 18.00 posiedzenie Komisji Skarg, Wniosków i Petycji