Komisje Rady Gminy

 ZAKRES DZIAŁANIA KOMISJI STAŁYCH RADY GMINY IZABELIN

 1. KOMISJA REWIZYJNAKomisja kontroluje działalność wójta, gminnych jednostek organizacyjnych i jednostek pomocniczych gminy pod względem gospodarki finansowej, a także wykonuje inne zadania kontrolne na zlecenie Rady w zakresie i w formach wskazanych w uchwałach Rady.Komisja opiniuje wykonanie budżetu gminy oraz sporządza wniosek o udzielenie absolutorium wójtowi w zakresie realizacji budżetu.
  PLAN PRACY

 2. KOMISJI SKARG, WNIOSKÓW I PETYCJI: Do zadań należy opiniowanie skarg na działanie Wójta i gminnych jednostek organizacyjnych, oraz rozpatrywanie składanych przez obywateli wniosków i petycji.

 3. KOMISJA GOSPODARCZO - FINANSOWAKomisja działa w zakresie spraw dotyczących rozwoju społeczno-gospodarczego, przestrzennego, działalności finansowej. Komisja opiniuje projekt budżetu gminy i czuwa nad realizacją budżetu.
  PLAN PRACY

 4. KOMISJA BEZPIECZEŃSTWA, PORZĄDKU PUBLICZNEGO I OCHRONY ŚRODOWISKA:  Komisja działa w zakresie spraw związanych z bezpieczeństwem mieszkańców, porządkiem publicznym i ochroną środowiska.
  PLAN PRACY

 5. KOMISJA OŚWIATY, KULTURY, SPORTU I TURYSTYKIKomisja obejmuje swoim działaniem sprawy związane z rozwojem życia mieszkańców w sferze oświaty, kultury, sportu i turystyki.
  PLAN PRACY

 6. KOMISJA ZDROWIA, OPIEKI SPOŁECZNEJ I PROFILAKTYKI:  Komisja działa w zakresie spraw związanych z ochroną życia mieszkańców gminy w dziedzinie zdrowia, opieki społecznej i profilaktyki. 
  PLAN PRACY

POSIEDZENIA KOMISJI STAŁYCH RADY GMINY:

Komisja Oświaty, Kultury, Sportu i Turystyki – trzeci wtorek miesiąca o godz. 18.00
Komisja Bezpieczeństwa, Porządku Publicznego i Ochrony Środowiska – trzeci wtorek miesiąca o godz. 11.00
Komisja Gospodarczo – Finansowa – trzeci poniedziałek miesiąca o godz.18.00
Komisja Zdrowia, Opieki Społecznej i Profilaktyki – trzeci poniedziałek miesiąca o godz. 17.00
Komisja Rewizyjna - druga środa miesiąca o godz. 16.00

TERMINY POSIEDZEŃ KOMISJI STAŁYCH RADY GMINY IZABELIN