Jesteś tutaj: Start / Rada Gminy / Sesje Rady Gminy

Sesje Rady Gminy

O terminie, miejscu i porządku obrad sesji powiadamia się radnych w zasadzie na 7 dni, nie później jednak niż na 3 dni, przed terminem obrad, drogą elektroniczną, za pomocą listów poleconych lub w inny skuteczny sposób.
(§ 22 ust. 4 Statutu Gminy Izabelin)

Powiadomienie wraz z materiałami dotyczącymi uchwalenia statutu Gminy, strategii rozwoju Gminy, budżetu i sprawozdania z wykonania budżetu, podatków lokalnych i miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego, przesyła się radnym najpóźniej na 14 dni przed sesją.
(§ 22 ust. 6 Statutu Gminy Izabelin)

Zawiadomienie o terminie, miejscu i porządku obrad Rady podaje się do publicznej wiadomości w terminach określonych w ust. 4-6, w Biuletynie Informacji Publicznej Gminy Izabelin, na stronie internetowej Gminy Izabelin, na tablicy ogłoszeń w Urzędzie Gminy oraz na tablicy ogłoszeń sołectw.
(§ 22 ust.8 Statutu Gminy Izabelin)

TERMINY POSIEDZEŃ SESJI RADY GMINY:

 

  • 7.02.2018 r. o godz. 13.00 sesja Rady Gminy Izabelin
  • 21.03.2018 r. godz. 13:00 sesja Rady Gminy Izabelin (sala nr 124, I piętro CKI)
  • 25.04.2018 r. godz. 13:00 sesja Rady Gminy Izabelin (sala nr 124, I piętro CKI)
  • 29.05.2018 r. godz. 13:00 sesja Rady Gminy Izabelin (sala nr 124, I piętro CKI)
  • 21.06.2018 r. godz. 13:00 sesja Rady Gminy Izabelin (sala nr 124, I piętro CKI)
  • 04.07.2018 r. godz. 13:00 nadzwyczajna sesja Rady Gminy Izabelin (sala nr 124, I piętro CKI)