Jesteś tutaj: Start / Rada Gminy / Sesje Rady Gminy

Sesje Rady Gminy

Zawiadomienie o sesji zawierające informacje o terminie, miejscu i porządku obrad sesji przekazuje się radnym w zasadzie na 7 dni, nie później jednak niż na 3 dni, przed terminem obrad drogą elektroniczną lub w inny skuteczny sposób.

(§ 22 ust. 4 Statutu Gminy Izabelin)

Projekty uchwał dotyczące: statutu Gminy, strategii rozwoju Gminy, projektu budżetu i sprawozdania z wykonania budżetu, podatków lokalnych i miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego, przesyła się radnym najpóźniej na 14 dni przed sesją.
(§ 22 ust. 6 Statutu Gminy Izabelin)

Zawiadomienie o terminie, miejscu i porządku obrad Rady podaje się do publicznej wiadomości w terminach określonych w ust. 4-6, w Biuletynie Informacji Publicznej Gminy Izabelin, na stronie internetowej Gminy Izabelin, na tablicy ogłoszeń w Urzędzie Gminy oraz na tablicy ogłoszeń sołectw.
(§ 22 ust.8 Statutu Gminy Izabelin)

Plan pracy Rady Gminy Izabelin w 2019r.

TERMINY, PORZĄDKI OBRAD I PROJEKTY UCHWAŁ SESJI RADY GMINY: