dot. planów zagospodarowania

  • Drukuj zawartość bieżącej strony
  • Zapisz tekst bieżącej strony do PDF

Artykuły

Obwieszczenie w sprawie uchwalenia zmiany „Zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego wsi Truskaw i Truskaw-Helenówek Etap I”

Wójt Gminy Izabelin działając na podstawie art. 43 ustawy z dnia 3 października 2008r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (Dz. U. Z 2017 poz. 1405 z późn. zm.) niniejszym informuje o przyjęciu przez Radę Gminy Izabelin Uchwały Nr XLI/375/18 z dnia 15 października 2018 r. w sprawie uchwalenia zmiany „Zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego wsi Truskaw i Truskaw-Helenówek Etap I”.

14 listopada 2018
Aneta Kędzierska
Czytaj więcej o: Obwieszczenie w sprawie uchwalenia zmiany „Zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego wsi Truskaw i Truskaw-Helenówek Etap I”

Obwieszczenie o przystąpieniu do sporządzenia zmiany „Miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego wsi Truskaw i Truskaw-Helenówek, Etap II”

Na podstawie art. 17 pkt 1 ustawy z dnia 27 marca 2003r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (t.j. Dz. U. z 2017r. poz. 1073 z późn. zm. ) oraz art. 39, art. 54 ust. 2 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (t.j. Dz. U. z 2017 r., poz. 1405 z późn. zm.) zawiadamiam o podjęciu przez Radę Gminy Izabelin w dniu 21 marca 2018 r. uchwały Nr XL/367/18 w sprawie przystąpienia do sporządzenia zmiany „Miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego wsi Truskaw i Truskaw – Helenówek, Etap II”.

27 września 2018
Aneta Kędzierska
Czytaj więcej o: Obwieszczenie o przystąpieniu do sporządzenia zmiany „Miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego wsi Truskaw i Truskaw-Helenówek, Etap II”

Obwieszczenie Marszałka Województwa Mazowieckiego z dnia 24 lipca 2018 r.

Obwieszczenie Marszałka Województwa Mazowieckiego z dnia 24 lipca 2018 r. dotyczące projektu zaktualizowanego Planu zagospodarowania przestrzennego województwa mazowieckiego oraz Planu zagospodarowania przestrzennego miejskiego obszaru funkcjonalnego ośrodka wojewódzkiego Warszawy wraz z Prognoza oddziaływania na środowisko.

3 sierpnia 2018
Joanna Skotnicka - Pergał

Zawiadomienie Generalnego Dyrektora Ochrony Środowiska z dnia 13 lipca 2018 r., znak DOOŚ-WDŚ/ZIL.420.73.2018.EO

w sprawie przedłużenia terminu rozpatrzenia odwołań od decyzji RDOŚ w Warszawie z dnia 27 kwietnia 2018 r., znak: WOOŚ-II.4200.8.2016.MW.51, o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia pn. „Północny wylot drogi ekspresowej S-7 w kierunku Gdańska na odcinku Czosnów - Trasa Armii Krajowej w Warszawie, Etap II - budowa drogi ekspresowej nr 7 na odcinku Kiełpin - Trasa Armii Krajowej w Warszawie według wariantu II.1"

24 lipca 2018
Aneta Kędzierska

Rozwiń Metryka

Podmiot udostępniający informację:
Data utworzenia:2015-10-02
Data publikacji:2015-10-02
Osoba sporządzająca dokument:
Osoba wprowadzająca dokument:
Liczba odwiedzin:14538