Ponowne wykorzystywanie informacji sektora publicznego

Zasady oraz tryb udostępniania  i przekazywania informacji sektora publicznego w celu ponownego wykorzystywania określa ustawa z dnia 25 lutego 2016 r. o ponownym wykorzystywaniu informacji sektora publicznego (Dz.U. z 2016 r. poz. 352).

Udostępnianie informacji publicznej w celu ponownego wykorzystywania jest bezpłatne.
Jednakże Urząd Gminy Izabelin  może nałożyć opłatę, jeżeli przygotowanie informacji publicznej w sposób wskazany we wniosku wymaga poniesienia dodatkowych kosztów.
Nakładając opłaty, uwzględnia się koszt przygotowania i przekazania informacji publicznej w określony sposób i w określonej formie oraz inne czynniki, jakie będą brane pod uwagę przy nietypowych wnioskach o ponowne wykorzystywanie informacji publicznej, które mogą mieć wpływ w szczególności na koszt,  czas przygotowania i przekazania informacji (m.in.: wynagrodzenie pracownika przygotowującego informację, zużycie materiałów czykoszt eksploatacji oraz amortyzacji urządzeń wykorzystanych do przygotowania informacji).

Po rozpatrzeniu wniosku, Wójt Gminy Izabelin, może odmówić, w drodze decyzji administracyjnej, wyrażenia zgody na ponowne wykorzystywanie informacji sektora publicznego.
Od wydanej decyzji stronie służy odwołanie do Samorządowego Kolegium Odwoławczego w Warszawie, za pośrednictwem Wójta Gminy Izabelin w terminie 14 dni od dnia doręczenia decyzji.

Wnioskodawca, który otrzymał ofertę zawierającą warunki ponownego wykorzystywania informacji lub informację o wysokości opłat za ponowne wykorzystywanie może, w terminie 14 dni od dnia otrzymania oferty, złożyć sprzeciw z powodu naruszenia przepisów ustawy albo zawiadomić o przyjęciu oferty.

W przypadku otrzymania sprzeciwu Wójt Gminy Izabelin rozstrzyga, w drodze decyzji administracyjnej,o warunkach ponownego wykorzystywania lub o wysokości opłat za ponowne wykorzystanie.
Od przedmiotowej decyzji służy odwołanie do Samorządowego Kolegium Odwoławczego w Warszawie, za pośrednictwem Wójta Gminy Izabelin w terminie 14 dni od dnia doręczenia decyzji.