Sprawozdania z zakresu gospodarowania odpadami komunalnymi

Sprawozdania z realizacji zadań z zakresu gospodarowania odpadami komunalnymi, o którym mowa w art. 9q ust. 1 ustawy z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach, do pobrania poniżej.