Zwolnienia z podatków i opłat

Pomoc de minimis

Ulgi wynikają z ustawy regulującej podatek w postaci umorzenia, rozłożenia na raty zaległości podatkowych oraz przesunięcia terminu płatności podatku stosowane są na indywidualny wniosek podatnika na podstawie ustawy – Ordynacja Podatkowa (tekst jednolity Dz.U. z 2015 r. poz.613 z późn. zm.)

Podania należy składać w Kancelarii urzędu

Dokumenty wymagane do uzyskania ulgi:
Osoba fizyczna i osoba prawna ubiegająca się o ulgę w  podatkach składa - Formularz informacji przedstawionych przy ubieganiu się o pomoc publiczną de minimis  plik do pobrania/ strona UOKiK   

Ulgi i umorzenia stanowią pomoc de minimis, której udzielenie następuje z przepisów ustawy z dnia 30 kwietnia 2004 r., o postępowaniu w sprawach dotyczących pomocy publicznej   (Dz.U. z 2007r. Nr 59, poz. 404 z późn. zm.) i przepisów wykonawczych wydanych na jej podstawie, na zasadach określonych w Rozporządzeniu Komisji (UE) Nr 1407/2013 z dnia 18 grudnia 2013 roku w sprawie stosowania art. 107 i 108 Traktatu o funkcjonowaniu Unii Europejskiej do pomocy de minimis.

Wzory formularzy oraz zaświadczenia dotyczące pomocy de minimis

Załączniki: